Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv personas datu apstrādes principi

  1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Portālu Latvija.gov.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk — Aģentūra vai mēs).

  1.2. Portālā Latvija.gov.lv jebkurš apmeklētājs var atrast plašu informāciju par valsts un pašvaldību piedāvātajiem pakalpojumiem, taču, ja vēlēsieties lietot iestāžu piedāvātos e-pakalpojumus, Jums vajadzēs sevi identificēt. Lielākā daļa no e-pakalpojumiem var tik sniegta tikai identificētiem lietotājiem. Līdz ar to mums vajadzēs uzzināt Jūsu personas datus — vārdu, uzvārdu un personas kodu. Bez šiem datiem e-pakalpojumus nav iespējams nodrošināt.

  1.3. Portālā Latvija.gov.lv ir pieejami e-pakalpojumi, kurus ir izstrādājušas dažādas iestādes (Pārziņi), tāpēc pakalpojuma izpildes nodrošināšanai šie dati tiks nodoti atbilstošajai iestādei. Katra e-pakalpojuma turētājiestāde (Pārzinis) ir minēta katra e-pakalpojuma aprakstā.

  1.4. Portālā Latvija.gov.lv ir sadaļa – "Mana Latvija.lv". Tā ietver personificētu lietotāja darba vidi un piekļūt tai variet tikai Jūs. Šīs sadaļas pārzinis ir Aģentūra. Šajā sadaļā varēsiet atrast savus personas datus, kā arī papildināt tos ar kontaktinformāciju, kuru mēs izmantosim, lai ar Jums sazinātos e-pakalpojumu izpildes nodrošināšanai. Vēl šajā sadaļā varēsiet informāciju papildināt ar savu bankas kontu, kurš tiks izmantots tikai, lai sagatavotu maksājumu dokumentus Jūsu pieprasīto maksas e-pakalpojumu ietvaros un lai tas, tāpat, kā kontaktinformācija, nebūtu atkārtoti jāievada katru reizi, kad tas nepieciešams e-pakalpojumu izpildei. Apakšasadaļā “Mani dati” ar Jūsu piekrišanu, varēsiet apskatīt un lejuplādēt sev piekritīgus vai Jūsu likumiski pārstāvēto personu datus no valsts informācijas sistēmām. Informācija pēc datu atspoguļošanas Portālā netiek uzglabāta.

  1.5. Personificētajā sadaļā varēsiet atrast savu veikto darbību vēsturi, kā arī saņemtos un nosūtītos dokumentus.

  1.6. Portālā Latvija.lv ir pieejams virtuālais asistents “Ēriks”.

  1.6.1.Virtuālais asistents ir izstrādāts un ievietots Portālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mašīntulkošana (2.kārta)” (projekta Nr. 2.2.1.1/18/I/003) ietvaros Aģentūrai sadarbojoties ar Kultūras informācijas sistēmu centru.

  1.6.2. Virtuālā asistenta mērķis ir sniegt klientiem atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par portālā pieejamo e-pakalpojumu, e-adreses un dzīves situāciju lietošanu.

  1.6.3. Virtuālā asistenta sarunas ir anonīmas. Virtuālā asistenta pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešami tīmekļa vietnes apmeklētāja personas dati. Personu datu atrašanās virtuālā asistenta sarunās ir iespējama tikai tad, ja tos ievada lietotājs pats, tādejādi apzināti veicot personas datu nodošanu. Portāla apmeklētājs pilnībā uzņemas atbildību par ievadītiem datiem vai personīgo informāciju.

  1.6.4. Virtuālais asistents veic sarunas ierakstu un glabāšanu ar mērķi uzlabot Virtuālā asistenta pakalpojumu kvalitāti un darbības attīstību. Sarunu ieraksti tiek glabāti valsts pārvaldes mašīntulkošanas platformā Hugo.lv un tiem var piekļūt datu Pārziņa - Kultūras informācijas sistēmu centra pilnvarotās personas un uz savstarpēji noslēgtās vienošanās pamata - Aģentūras pilnvarotās personas.

  1.6.5. Sarunu ieraksti tiek glabāti 6 (sešu) kalendāra mēnešus un pēc termiņa notecējuma tie tiek dzēsti.

  1.6.6. Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas atbilstoši 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktajam.

  2. Personas datu apstrāde

  2.1. Aģentūra saņemtos personas datus apstrādā godprātīgi, likumīgi (normatīvo aktu noteiktajos ietvaros) un nodrošina to pieejamību tikai jums, e-pakalpojumu turētājiestādēm (Pārziņiem), kā arī normatīvajos aktos paredzētajām trešajām pusēm.

  3. Personas datu apstrādes procesi

  3.1. Aģentūra portālā Latvija.gov.lv pārzina un pārvalda sekojošus Jūsu datu apstrādes procesus.

  3.1.1. Pieprasa Jūsu identifikācijas informāciju (vārdu, uzvārdu un personas kodu) no elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēja (Jūsu izvēlētas bankas vai Latvijas Valsts radio un televīzijas centra) un nodod tos Jūsu izvēlētā e-pakalpojuma sniedzējiestādei, ja normatīvie akti pieprasa šādu identifikāciju.

  3.1.2. Uztur Jūsu kontu (profilu) sadaļā “Mana Latvija.lv” –> “Profila iestatījumi”, kur Jūsu norādītā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Jums e-pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai. Savukārt sadaļā “Mani dati”, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, vizuāli apvienotā formā attēlo Jums piekritīgus personas datus no valsts informācijas sistēmām. Pašus datus Portāls pēc to apskatīšanas nesaglabā.

  3.1.3. Lai saglabātu apliecinājumus par Jūsu veiktajām darbībām, iespējamo strīdu vai pretenziju izmeklēšanas gadījumos, mēs saglabājam Jūsu pieslēguma datus (tajos ietverot lietotāja pieslēguma punkta IP adresi, pieslēguma datumu un laiku, izmantoto elektronisko identifikācijas pakalpojumu sniedzēju un izvēlēto e-pakalpojumu).

  3.1.4. Ja Jūsu izvēlētais e-pakalpojums paredz finanšu norēķinu veikšanu, mēs nodrošinām tā ērtu izpildi, pamatojoties uz Jūsu izvēlēto norēķinu veidu.

  3.1.5. Mēs uzturam nepieciešamos tehnoloģiskos procesus e-pakalpojumu sniegšanai (tai skaitā ziņu sūtīšanas/transportēšanas metadatu veidošana un apstrāde).

  3.1.6. Mēs saglabājam Jūsu veidotos datus (dokumentus), ar mērķi nodrošināt iespēju tos izmantot atkārtoti.

  3.1.7. Mēs varam kontrolēt lietotāju plūsmu un rindas kārtībā organizēt piekļuvi portālam Latvija.gov.lv un tajā izmitinātajiem e-pakalpojumiem.

  3.2. Mēs varam izmantot trešo pušu tehniskos risinājumus Portālā, lai uzkrātu statistiku, iegūtu gala lietotāju atsauksmes un veiktu to analīzi.

  4. Personalizēti piedāvājumi un statistikas vākšana

  4.1. Portālā Latvija.gov.lv mēs varam izmantot sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 12.3., 12.5., 12.6., 12.7. un 12.8. apakšpunktos, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt portāla e-pakalpojumu apmeklējamības un lietošanas statistikas, kā rezultātā varētu uzlabot Jūsu ērtību lietojot Portālu un e-pakalpojumus. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

  5. Datu glabāšanas periods

  5.1. Jūsu datu glabāšanas laiku nosaka e-pakalpojumam piemērotie normatīvie akti.

  6. Jūsu kā datu subjekta tiesības

  6.1. Jums ir tiesības labot vai dzēst savus personas datus, ja tos Portālā esošajā klienta kontā (profilā) esiet pašrocīgi iesniedzis pats, ja tie ir iesniegti neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

  6.2. Ja esiet piekritis savu personas datu izmantošanai, savu piekrišanu Jums ir tiesības atsaukt.

  6.3. Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu lietošanu, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  6.4. Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Jūsu datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatiet, ka to lietošana pārkāpj Jūsu tiesības un brīvības, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  7. Kontaktinformācija

  7.1. Jūs variet sazināties ar Aģentūras datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jautājumiem par Jūsu personas datu lietošanu, tai skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu, sazinoties ar datu drošības speciālistu: vdar@vraa.gov.lv vai arī personasdati@vraa.gov.lv

  7.2. Aģentūras kontaktinformācija ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē.

  Šis dokuments ir sagatavots, lai Jūs varētu izlasīt pašu galveno. Precīzus datu apstrādes procesus ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas tos nosaka, Jūs varēsiet atrast mūsu sagatavotajā aprakstā, kas ir šo pašu principu juridiski pilnīgais formulējums.