1. Noteikumos lietotie termini
1.1. E-adrese - Oficiālā elektroniskā adrese;
1.2. E-adreses konta aktivizācija – darbība, kuras rezultātā e-adreses kontā var tikt nosūtīti vai saņemti e-adreses ziņojumi;
1.3. E-adreses konta deaktivizācija - darbība, kuras rezultātā e-adreses kontā nevar tikt nosūtīti vai saņemti e-adreses ziņojumi;
1.4. E-adreses konta īpašnieks:
1.4.1. Fiziskas personas gadījumā – Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta fiziskā persona, kuras personas kods veido KDV kontam piesaistīto e-adresi;
1.4.2. Juridiskas personas gadījumā – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kuras reģistrācijas numurs veido KDV kontam piesaistīto e-adresi.
1.5. E-adreses konta lietotājs – lietotājs, kas ir e-adreses konta īpašnieks vai kuram e-adreses konta īpašnieks ir devis tiesības piekļūt un izmantot e-adreses kontu.
1.6. E-adreses konts – e-adresei piesaistītais KDV konts, kurā ir pieejama e-adreses funkcionalitāte un e-adreses ziņojumi;
1.7. E-adreses sistēma – tehnoloģisku risinājumu kopums, kas nodrošina Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteiktās funkcijas - drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām;
1.8. E-adreses sistēmas pārzinis - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - VRAA);
1.9. E-adreses ziņojums – tehniski standartizēts elektronisks sūtījums, kas tiek veidots un sūtīts e-adreses sistēmā ar vai bez datnēm;
1.10. E-rēķins - elektronisks rēķins, kas ir sagatavots strukturētā elektroniskā formā atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība" un ko var automātiski elektroniski apstrādāt informācijas sistēmās;
1.11. KDV – autentificētas personas izveidota personificēta klienta darba vieta Portālā “Mana darba vieta”, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam Portālā. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentificēšanās;
1.12. Lietotājs – fiziska persona vai juridiskas personas autorizēts pārstāvis, kas identificējies ar Portālā pieejamajiem identifikācijas līdzekļiem;
1.13. Monitorings – šo noteikumu izpratnē tehnisks paņēmiens, ar kādu divas vai vairākas informācijas sistēmas veic informācijas apmaiņu, lai viena informācijas sistēma iegūtu izmaiņas apstrādājamajos datos, kas notikušas otrā sistēmā;
1.14. Portāls - valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv.

 

2. Vispārīga informācija
2.1. Šie noteikumi ir saistoši visiem e-adreses konta lietotājiem.
2.2. Pēc e-adreses konta aktivizēšanas, e-adreses konta lietotājam e-adreses konta saturs un funkcionalitāte ir pieejama Portāla KDV sadaļā “Mana darba vieta” – “Sarakste”. Ja e-adreses konts tiek deaktivizēts, tas ir pieejams lietošanai ar ierobežojumiem atbilstoši šo noteikumu 3.nodaļai. Ja tiek anulēta e-adrese, tai piesaistītais e-adreses konts vairs nav pieejams lietošanai.
2.3. E-adreses ziņojumi e-adreses kontā tiek glabāti 5 gadus, izņemot šo noteikumu 3.2.1.punkta apakšpunktos minētās dzēšanas iespējas un 3.2.3.punktā minēto gadījumu. E-adreses ziņojumi 30 dienas pirms dzēšanas termiņa iestāšanās nonāk sadaļā “Dzēstie” un vairs nav atjaunojami.

 

3. E-adreses konta lietošana
3.1. E-adreses konta sadaļām ir šāda nozīme:
3.1.1. Visi e-adreses ziņojumi e-adreses kontā ir pieejami sadaļā “Sarakste”;
3.1.2. Saņemtie e-adreses ziņojumi ir pieejami sadaļā “Saņemtie”;
3.1.3. Nosūtītie e-adreses ziņojumi ir pieejami sadaļā “Nosūtītie”;
3.1.4. E-adreses ziņojumu saglabātie melnraksti ir pieejami sadaļā “Melnraksti”;
3.1.5. Visi dzēstie e-adreses ziņojumi ir pieejami sadaļā “Dzēstie”.
3.2 E-adreses konta īpašnieks vai e-adreses konta lietotājs var veikt šādas darbības:
3.2.1 Skatīt, meklēt, atlasīt pēc laika intervāla, atlasīt pēc konkrētajās sadaļās pieejamajām pazīmēm e-adreses ziņojumus visos šo noteikumu 3.1.punktā minēto sadaļu sarakstos un pēc ziņojuma atvēršanas no saraksta veikt šādas darbības ar to atkarībā no ziņojuma veida (piederības sadaļai):
3.2.1.1 Saņemtam ziņojumam – lejupielādēt, drukāt, atbildēt, pārsūtīt, dzēst, lejupielādēt pielikumus;
3.2.1.2 Nosūtītam ziņojumam - lejupielādēt, drukāt, pārsūtīt, dzēst, lejupielādēt pielikumus;
3.2.1.3 Melnrakstam – ja e-adreses konts ir aktīvs, rediģēt, pievienot pielikumus (ievērojot sistēmas noteiktos ierobežojumus), pievienot e-rēķinu, saglabāt, dzēst, nosūtīt;
3.2.1.4 Dzēstam ziņojumam - atjaunot, lejupielādēt, drukāt, dzēst pavisam, lejupielādēt pielikumus;
3.2.2. Aktīvā e-adreses kontā:
3.2.2.1. Sastādīt jaunu e-adreses ziņojumu, veikt ziņojuma teksta formatēšanu, pievienot pielikumus (ievērojot sistēmas noteiktos ierobežojumus), pievienot e-rēķinu, norādīt vienu vai vairākus adresātus, parakstīt ziņojumu ar drošu elektronisko parakstu, atcelt ziņojuma sastādīšanu, saglabāt ziņojumu kā melnrakstu, nosūtīt ziņojumu;
3.2.2.2. Saņemt e-adreses konta īpašniekam adresētus e-adreses ziņojumus.
3.2.3. Dzēst e-adreses ziņojumus no sadaļām "Saņemtie" (ievērojot sistēmas noteiktos ierobežojumus), "Nosūtītie", "Melnraksti", kā arī pavisam dzēst no sadaļas “Dzēstie”;
3.2.4. Atjaunot sadaļā “Dzēstie” redzamos e-adreses ziņojumus, izņemot šo noteikumu 2.3.punktā noteiktos gadījumu.
3.3. Fiziskas personas e-adreses kontam E-adreses konta īpašnieks sadaļā “Profils/Iestatījumi” var veikt šādas darbības:
3.3.2. Pārliecināties par savas identitātes datiem;
3.3.3. Norādīt papildus saziņas kanālus: e-pastu, tālruni, adresi;
3.3.4. Sniegt savu piekrišanu e-pasta paziņojumu, kas tiek veidoti Portāla e-pakalpojumu izmantošanas rezultātā, saņemšanai;
3.3.5. Norādīt bankas kontu e-pakalpojum izpildei;
3.3.6. Norādīt noklusēto attēlojamo ierakstu skaitu e-adreses konta sadaļās;
3.3.7. Aktivizēt vai deaktivizēt savu e-adreses kontu reizi 24 stundās;
3.3.8. Sniegt savu piekrišanu e-pasta paziņojumu, kas tiek veidoti e-adreses sistēmas izmantošanas rezultātā, saņemšanai;
3.3.9. Aktīvam e-adreses kontam piešķirt, mainīt un atcelt lasīšanas tiesības citai fiziskai personai, skatīt tās veiktās darbības e-adreses kontā.
3.4. Juridiskas personas e-adreses kontam E-adreses konta īpašnieks sadaļā “Profils/Iestatījumi” var veikt šādas darbības:
3.4.2. Pārliecināties par juridiskās personas identifikācijas datiem;
3.4.3. Norādīt papildus saziņas kanālus: e-pastu, tālruni, adresi;
3.4.4. Sniegt savu piekrišanu e-pasta paziņojumu, kas tiek veidoti Portāla e-pakalpojumu izmantošanas rezultātā, saņemšanai;
3.4.5. Norādīt bankas kontu e-pakalpojum izpildei;
3.4.6. Norādīt Juridiskās personas e-adreses konta lietotāju papildus saziņas kanālus: e-pastu, tālruni, adresi;
3.4.7. Sniegt savu piekrišanu e-pasta paziņojumu, kas tiek veidoti Portāla e-pakalpojumu izmantošanas rezultātā, saņemšanai;
3.4.8. Norādīt noklusēto attēlojamo ierakstu skaitu e-adreses konta sadaļās;
3.4.9. Sniegt savu piekrišanu e-pasta paziņojumu, kas tiek veidoti e-adreses sistēmas izmantošanas rezultātā, saņemšanai;
3.4.10. Skatīt tiesības piekļuvei juridiskas personas e-adreses kontam, veikt esošo lietotāju tiesību izmaiņas, izpildot Portāla e-pakalpojumu “Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā”.
3.4.11. Skatīt lietotāju veiktās darbības e-adreses kontā.
3.5. E-adreses ziņojumam ir šādi apstrādes statusi un informatīvie lauki:
3.5.1. Saņemtam ziņojumam:
3.5.1.1. No - e-adreses ziņojuma sūtītāja nosaukums;
3.5.1.2. Reģistr. nr. - e-adreses ziņojuma sūtītāja reģistrācijas numurs;
3.5.1.3. Saņemts – datums un laiks;
3.5.1.4. Ziņojuma ID - e-adreses ziņojuma unikālais identifikators;
3.5.1.5. E-adreses ziņojuma temats;
3.5.1.6. E-adreses ziņojuma saturs;
3.5.1.7. E-adreses ziņojuma pielikumi, ja tādi ir.
3.5.2. Nosūtītam ziņojumam:
3.5.2.1. Kam - e-adreses ziņojuma adresāts;
3.5.2.2. Reģistr. nr. - e-adreses ziņojuma adresāta reģistrācijas numurs;
3.5.2.3. Izsūtīšanas statuss:
3.5.2.3.1. “Apstrādē” – e-adreses ziņojums nodots e-adreses sistēmai turpmākai apstrādei, bet vēl nav pieejams adresātam saņemšanai;
3.5.2.3.2. “Izsūtīts (datums un laiks)” - datums un laiks, kad e-adreses ziņojums ir pieejams adresātam saņemšanai;
3.5.2.3.3. “Neizdevās izsūtīt” – e-adreses ziņojums netika nodots e-adreses sistēmai turpmākai apstrādei.
3.5.2.4. Piegādes statuss:
3.5.2.4.1. “-” – adresāts ziņojumu vēl nav izguvis vai nav apstiprinājis tā saņemšanu, bet ziņojums adresātam vēl ir pieejams izgūšanai;
3.5.2.4.2. “Piegādāts (datums un laiks)” - datums un laiks, kad adresāts e-adreses ziņojumu ir saņēmis un apstiprinājis;
3.5.2.4.3. “Saņēmēja nokavēta” - adresāts nokavējis ziņojuma izgūšanas vai saņemšanas apstiprināšanas termiņu;
3.5.2.4.4. “Saņēmēja noraidīta” - adresāts noraidījis ziņojuma saņemšanu.
3.5.2.5. Ziņojuma ID - e-adreses ziņojuma unikālais identifikators;
3.5.2.6. E-adreses ziņojuma temats;
3.5.2.7. E-adreses ziņojuma saturs;
3.5.2.8. E-adreses ziņojuma pielikumi, ja tādi ir.
3.6. Ja e-adreses ziņojums tiek nosūtīts vairākiem adresātiem, tad sadaļā “Nosūtītie” tiks izveidots katram adresātam atsevišķs nosūtīta e-adreses ziņojuma ieraksts un katram no tiem atsevišķi tiks fiksēts piegādes statuss atbilstoši šo noteikumu 3.5.2.3. un 3.5.2.4.punktiem.

 

4. E-adreses konta lietotāja pienākumi
4.1. E-adreses konta lietotājs izmanto tikai savus personiskos elektroniskās identifikācijas līdzekļus piekļuvei e-adreses kontam un ir atbildīgs par to drošību un darbībām, kas veiktas e-adreses kontā.
4.2. E-adreses konta lietotājs sūtot un saņemot e-rēķinus ir atbildīgs par e-rēķinu apriti regulējošo normatīvo aktu ievērošanu.
4.3. Ja e-adreses konta lietotājam ir aizdomas, ka tā izmantotajam e-adreses kontam ir nesankcionēti piekļūts vai veiktas citas darbības, e-adreses konta lietotājam ir pienākums par to nekavējoties informēt VRAA.
4.4. E-adreses konta lietotājs ir atbildīgs par savas kontaktinformācijas aktualizēšanu e-adreses kontā sadaļā “Profils/Iestatījumi” un tās patiesumu.
4.5. E-adreses konta lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret E-adreses sistēmas drošību, stabilitāti un ātrdarbību.
4.6. E-adreses konta lietotājam ir aizliegts e-adreses ziņojumam pievienot datnes, kas satur ļaunatūru. Ja e-adreses konta lietotājam ir aizdomas, ka tā e-adreses kontā ir saņemts tāds e-adreses ziņojums, kas satur ļaunatūru, e-adreses konta lietotājam ir pienākums nekavējoties par to informēt VRAA.
4.7. E-adreses konta lietotājs nedrīkst e-adreses kontā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu e-adreses ziņojumos vai citādā veidā.

 

5. Fizisko personu datu apstrāde
5.1. E-adreses sistēmā tiek apstrādāti šādi fizisko personu dati (vārds/vārdi, uzvārds/uzvārdi, personas kods, dzimšanas datums, fiziskās personas miršanas fakts) un šo datu aktualitāti monitoringa ietvaros e-adreses sistēmā no Iedzīvotāju reģistra nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - PMLP), Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, tālr. 67209400, e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv.
5.2. Fizisko personu datu apstrādes mērķis e-adreses sistēmā personas datu apstrādes pārziņiem ir:
5.2.1. VRAA – nodrošināt drošu e-adreses ziņojumu apriti un pieejamību fiziskām personām;
5.2.2. PMLP – nodrošināt aktuālu informāciju e-adrešu katalogā par fiziskām personām, kuras ir izveidojušas e-adresi.
5.3. E-adreses konta lietotājam ir tiesības sazināties ar:
5.3.1. VRAA par fiziskas personas datu apstrādi, nosūtot iesniegumu VRAA datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv;
5.3.2. PMLP par fiziskas personas datu apstrādi, nosūtot iesniegumu PMLP uz e-pastu: pmlp@pmlp.gov.lv.

 

6. Personas koda maiņa
6.1. Ja E-adreses konta īpašnieks maina savu personas kodu, E-adreses sistēma izmantojot monitoringu iegūst informāciju par personas koda maiņu un:
6.1.1. E-adrešu katalogā nomaina e-adreses konta īpašnieka e-adresi uz tādu, kura satur jauno personas kodu. Uz iepriekšējo e-adresi sūtīti e-adreses ziņojumi turpmāk netiek piegādāti e-adreses konta īpašniekam.
6.1.2. Jaunais e-adreses konts tiek automātiski aktivizēts. Ja e-adreses konta īpašnieks nevēlas aktivizēt savu e-adreses kontu, tas veic tā deaktivizāciju.
6.2. E-adreses sistēma nodrošina piekļuvi e-adreses ziņojumiem, kas ir tikuši nosūtīti uz iepriekšējo e-adresi.