Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini:

1.1. Aģentūra - Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
1.2. Autentifikācija - elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju;
1.3. E-adrese - oficiālā elektroniskā adrese;
1.4. E-adreses konts - e-adresei piesaistītais lietotāja konts, kurā ir pieejama e-adreses funkcionalitāte un e-adreses ziņojumi;
1.5. Pakalpojuma turētājs - par e-pakalpojumu atbildīgā iestāde;
1.6. Pakalpojums - darbība, ar kuru tiek apmierinātas kāda vajadzības, prasības;
1.6.1. Pakalpojuma kanāls - veids kā pieprasīt un saņemt Pakalpojumu;
1.7. Elektroniskās identifikācijas līdzeklis - materiāli un nemateriāli elementi, kuri ietver personas elektroniskos identifikācijas datus un kurus izmanto, lai identificētos elektroniskajā vidē;
1.8. Lietotājs - jebkura persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto Portālu;
1.9. Lietotāja konts - autentificētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam Portālā. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentificēšanās;
1.10. Personas datu pārlūkošanas pakalpojums - saukts arī “Mani dati”, Aģentūras uzturēts pakalpojums, kas personai ļauj skatīt portālā datus no dažādiem reģistriem;
1.11. Pilnvarošanas risinājums - portāla funkcionalitāte, kas nodrošina pilnvarošanas iespēju portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai fiziskām personām, kā arī juridiskām personām;
1.12. Portāls - Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.gov.lv;
1.13. Portāla pārzinis - Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
1.14. Valsts informācijas sistēmu savietotājs - Aģentūras uzturēts centralizēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta informācijas apriti starp informācijas sistēmām jebkurā to darbības jomā neatkarīgi no apritē esošās informācijas izmantošanas mērķa.

2. Vispārīgā informācija:

2.1. Portāla pārzinis ir Aģentūra;
2.2. Portāla mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem pieeju Latvijas valsts institūciju publisko pakalpojumu aprakstiem un centralizētu piekļuvi pie pakalpojumu izpildes kanāliem;
2.3. Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Aģentūrai ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

3. Portāla lietotāja pienākumi:

3.1. Nenodot savu Lietotāja kontu lietošanai citai personai;
3.2. Veicot savas personīgās informācijas aktualizēšanu Lietotāja kontā:
3.2.1. ievadīt tikai patiesus datus;
3.2.2. aktualizēt novecojušus datus.
3.3. Lietojot e-adreses kontu, ievērot E-adreses lietošanas noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā šiem noteikumiem;
3.4. Lietojot Personas datu pārlūkošanas pakalpojumu (pieejams sadaļā “Mani dati”), ievērot tā lietošanas noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem;
3.5. Lietojot Pilnvarošanas risinājumu, ievērot tā lietošanas noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.
3.6. Neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību;
3.7. Neveikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, nelietot necenzētu valodu;
3.8. Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, norādīt informācijas avotu - https://latvija.gov.lv. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta;
3.9. Visus neskaidros jautājumus par Portāla lietošanu uzdot Portāla pārzinim, nosūtot jautājumu uz e-pastu portals@vraa.gov.lv.

4. Portāla pārziņa pienākumi un tiesības:

4.1. Nodrošināt Lietotājam pieeju Portālam, izmantojot uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto kvalificēto sertifikātu (drošā elektroniskā paraksta radīšanas līdzekli) vai Portālā pieejamos banku autentifikācijas līdzekļus;
4.2. Ir tiesības Pakalpojuma drošas lietošanas un saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operāciju sistēmu un pārlūkprogrammu versijas), ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams;
4.3. 6 (sešu) darba dienu laikā sniegt atbildes uz iesniegtajiem lietotāju jautājumiem, koordinēt sadarbību ar Pakalpojumu turētājiem atbilžu sniegšanai uz Pakalpojumu saņēmēju uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par Pakalpojuma ietvaros iegūtajiem datiem, konstatētiem kļūdas ziņojumiem un nepieejamību un citiem ar Portālu saistītajiem jautājumiem;
4.4. Ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu;
4.5. Aģentūra neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Portālu, izmantojot Lietotāja rīcībā esošos elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

5. Noslēguma jautājumi:

5.1. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Aģentūru un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Aģentūras 2018.gada 23. oktobra iekšējie noteikumi Nr. 1-2/18/24 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://latvija.lv lietošanas noteikumi”.