Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla lietošanas noteikumi

   1. Lietotie termini
  1.1. Aģentūra – Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
  1.2. Autentifikācija - elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju;
  1.3. E-adrese – oficiālā elektroniskā adrese;
  1.4. E-adreses konts – e-adresei piesaistītais lietotāja konts, kurā ir pieejama e-adreses funkcionalitāte un e-adreses ziņojumi;
  1.5. E-pakalpojuma turētājs – par e-pakalpojumu atbildīgā iestāde;
  1.6. E-pakalpojums – pakalpojuma sniegšanas veids, kas nodrošina viena vai vairāku pakalpojumu vai atsevišķu tā posmu (pieprasīšana vai pakalpojuma rezultāta saņemšana) izpildi elektroniskā veidā, tai skaitā izmantojot tīmekļvietnes, mobilās lietotnes, īsziņas vai e-pastu;
  1.7. Elektroniskās identifikācijas līdzeklis - materiāli un nemateriāli elementi, kuri ietver personas elektroniskos identifikācijas datus un kurus izmanto, lai identificētos elektroniskajam pakalpojumam;
  1.8. Lietotājs – jebkura persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem lieto Portālu;
  1.9. Lietotāja konts –autentificētas personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam Portālā. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autentificēšanās;
  1.10. Portāls – Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls https://latvija.lv;  
  1.11. Portāla pārzinis – Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
  1.12. Valsts informācijas sistēmu savietotājs – Aģentūras uzturēts centralizēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta informācijas apriti starp informācijas sistēmām jebkurā to darbības jomā neatkarīgi no apritē esošās informācijas izmantošanas mērķa.

  2. Vispārīgā informācija
  2.1. Portāla pārzinis ir Aģentūra.
  2.2. Portāla mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem pieeju Latvijas valsts institūciju publisko pakalpojumu aprakstiem un centralizētu piekļuvi dažādu institūciju sniegtajiem e-pakalpojumiem.
  2.3. Šie noteikumi nosaka Portāla un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. Aģentūrai ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.

  3. Portāla lietotāja pienākumi:
  3.1. Nenodot savu Lietotāja kontu lietošanai citai personai.
  3.2. Veikt savas personīgās informācijas aktualizēšanu Lietotāja kontā, tai skaitā:
  3.2.1. Ievadīt tikai patiesus datus;
  3.2.2. Aktualizēt novecojušus datus.
  3.3. Lietojot e-adreses kontu, ievērot E-adreses lietošanas noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā šiem noteikumiem.
  3.4. Neveikt darbības, kas būtu vērstas pret Portāla drošību, stabilitāti un ātrdarbību.
  3.5. Neveikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, nelietot necenzētu valodu.
  3.6. Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, norādīt informācijas avotu – https://latvija.lv. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.
  3.7. Visus neskaidros jautājumus par Portāla lietošanu uzdot Portāla pārzinim nosūtot jautājumu uz e-pastu portals@vraa.gov.lv.

  4. Portāla pārziņa pienākumi un tiesības:
  4.1. Aģentūra:
  4.1.1. Nodrošina Lietotājam pieeju Portālam, izmantojot uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegto kvalificēto sertifikātu (drošā elektroniskā paraksta radīšanas līdzekli) vai Portālā pieejamos banku autentifikācijas līdzekļus;
  4.1.2. Ir tiesīga pakalpojuma drošas lietošanas un saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operāciju sistēmu un pārlūkprogrammu versijas) ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams;
  4.1.3. 6 (sešu) darba dienu laikā sniedz atbildes uz iesniegtajiem lietotāju jautājumiem, koordinē sadarbību ar e-pakalpojumu turētājiem atbilžu sniegšanai uz e-pakalpojumu saņēmēju uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par e-pakalpojuma ietvaros iegūtajiem datiem, konstatētiem kļūdas ziņojumiem un nepieejamību un citiem ar Portālu saistītajiem jautājumiem;
  4.1.4. Ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Portāla pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu;
  4.1.5. Neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Portālu, izmantojot Lietotāja rīcībā esošos elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

  5. Noslēguma jautājumi
  5.1. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Aģentūru un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Aģentūras 2013.gada 17. decembra iekšējie noteikumi Nr. 1-2/20 “Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla https://latvija.lv lietošanas noteikumi”.