Pakalpojuma "Mani dati" lietošanas noteikumi

1. Pakalpojums “Mani dati” (turpmāk – Pakalpojums) nodrošina iespēju autentificētai personai (turpmāk - Lietotājs) izgūt datus no trešo pušu valsts informācijas sistēmām, kuras datu apritei izmanto Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (turpmāk – DAGR), par Lietotāju, tos vizuāli aplūkot un lejupielādēt.
2. Pakalpojums pieejams autentificētiem Portāla Lietotājiem bez vecuma ierobežojuma.
3. Pakalpojums ir bezmaksas.
4. Pakalpojums Lietotājam pieejams Portāla lietotāju darba vietas sadaļā “Mani dati”, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu (skatīt 7.punktu).
5. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir personas datu pārzinis elektroniskās autentifikācijas procesam piekļuvei Pakalpojumam, kā arī portālā Latvija.gov.lv (turpmāk - Portāls) Pakalpojuma ietvaros izveidotajiem auditācijas pierakstiem un par Lietotāja veiktajām darbībām Pakalpojumā.
6. Pakalpojuma ietvaros no DAGR izgūto personas datu pārzinis ir tā valsts institūcija, kura ir atbildīga par konkrēto personas datu apstrādi attiecīgajā valsts informācijas sistēmā. DAGR auditācijas pierakstu datu pārzinis ir Aģentūra.
7. Lietotāja piekrišana personas datu automātiskai pieprasīšanai Pakalpojumā no dažādām valsts informācijas sistēmām ir veicama Portāla lietotāja darba vietas Profila iestatījumu sadaļā, atzīmējot izvēles rūtiņu un saglabājot profila iestatījumus. Lietotājs doto piekrišanu pakalpojuma izpildei un datu izgūšanai no dažādām valsts informācijas sistēmām var atsaukt Portāla lietotāja darba vietas Profila sadaļā, noņemot atzīmi izvēles rūtiņā un saglabājot profila iestatījumus.
8. Pakalpojuma izpildes laikā no dažādām valsts informācijas sistēmām izgūtie personas dati Portālā netiek saglabāti un katrā pakalpojuma izpildes reizē atkārtoti tiek izgūti no DAGR.
9. Gadījumā, ja Lietotājs Pakalpojuma izpildes laikā konstatē neatbilstību attēlotajos personas datos, tad Lietotājs ir tiesīgs vērsties iestādē, nosūtot e-adreses ziņojumu institūcijai, kuras pārziņā esošajos datos Lietotājs konstatējis neatbilstību.
10. Aģentūra neatbild par datu saturu un kvalitāti, kas Lietotājam Pakalpojumā tiek atspoguļota no dažādām valsts informācijas sistēmām un nekoordinē datu kļūdu labojumus, kurus datos ir konstatējis Pakalpojuma Lietotājs.
11. Lietotājs uzņemas atbildību, lai drošības pasākumu neievērošanas dēļ sagatavotie dati nenokļūtu trešo personu rīcībā.
12. Lietotājam uzsāktā Pakalpojuma ietvaros nav redzamas izmaiņas personas datos, kuras attiecīgajās valsts informācijas sistēmās ir veiktas pēc Pakalpojuma izpildes uzsākšanas.