Pilnvarošanas lietošanas noteikumi

1. Portālā pieejamā Pilnvarošanas risinājuma funkcionalitāte (turpmāk - Pilnvarošanas pakalpojums) ir pieejama sadaļas Iestatījumi apakšsadaļā “Pilnvarojumi” juridisku personu gadījumā, vai “Piekļuves tiesības”, ja pilnvarojuma devējs ir fiziska persona.
2. Pilnvarošanas pakalpojums ir pieejams autentificētiem Portāla Lietotājiem. Pilnvarošanas pakalpojumu juridiskas personas vārdā pieprasa un saņem juridiskās personas pārstāvēt tiesīga amatpersona. Pakalpojumu fiziskai personai pieprasa fiziska persona, par to informējot to personu, kurai tiek piešķirtas piekļuves tiesības.
3. Pilnvarošanas pakalpojums nodrošina iespēju juridiskām personām attālināti veikt (izveidot) elektronisku pilnvarojumu, pamatojoties uz kuru konkrēta fiziska persona ir deleģēta juridiskas personas vārdā saņemt pilnvarojumā norādītos Pakalpojumus vai piekļūt norādītajām informācijas sistēmām, vai fiziskai personai piešķirt tiesības citai fiziskai personai skatīt savu e-adreses saraksti.
4. Lai izpildītu Pilnvarošanas pakalpojumu, juridiskas personas gadījumā ir jāņem vērā šādi nosacījumi:
4.1. juridiskās personas pārstāvim, atbilstoši Uzņēmumu reģistrā esošajai informācijai Pilnvarošanas pakalpojuma izpildes brīdī, ir pārstāvības tiesības vienpersoniski vai kopā ar citiem apstiprināt pilnvarojumu;
4.2. ja juridiskās personas pārstāvim, kurš ir uzsācis Pilnvarošanas pakalpojuma izpildi, tā izpildes uzsākšanas brīdī Uzņēmumu reģistrā nav reģistrētas tiesības pilnvarojumus apstiprināt vienpersoniski, Pilnvarošanas pakalpojums nenodrošina citu šīs juridiskās personas paraksttiesīgo amatpersonu informēšanu par šo notikumu;
4.3. juridiskajai personai, kuras vārdā ir izveidots pilnvarojums, par pilnvarojuma izveidošanas faktu ir pienākums informēt pilnvaroto personu, kā arī atsaukt pilnvarojumu, ja pilnvarotā persona ir izteikusi šādu gribu juridiskai personai.
4.4. Pilnvarojumā norāda:
4.4.1. Pakalpojumus, kuru pieejamību juridisko personu deleģētiem pārstāvjiem ir piekritis šo Pakalpojumu pārzinis. Tiesību apjomu Pakalpojumā nosaka konkrētā Pakalpojuma pārzinis;
4.4.2. Informācijas sistēmām, kuru pieejamību juridisko personu deleģētiem pārstāvjiem ir piekritis šo informācijas sistēmu pārzinis. Piekļuves tiesību apjomu informācijas sistēmā nosaka šo informācijas sistēmu pārzinis.
5. Pilnvarojumam stājoties spēkā, pilnvarojuma izdevējs (juridiskā persona) uzņemas atbildību par izdota pilnvarojuma spēkā esamību gadījumos, ja kādam no pilnvarojuma apstiprinātājiem tiek mainīts/anulēts pārstāvības tiesību apjoms (piemēram, persona tiek izslēgta no uzņēmuma valdes, mainīts tās amats). Aģentūra nav atbildīga par sekām, kas iestājas, ja juridiskā persona nenodrošina pilnvarojuma anulēšanu pēc šādu izmaiņu stāšanās spēkā un izmantojot spēkā esošu pilnvarojumu deleģētā persona ir veikusi jebkādas darbības juridiskās personas vārdā.
6. Izmantojot Pilnvarošanas pakalpojumu, Lietotājs uzņemas atbildību gan par savu datu, gan par pakalpojuma ietvaros veikto pilnvaras ņēmēja datu - vārda, uzvārda, personas koda - apstrādi, veicot to atbilstības pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Fizisko personu reģistrā.