Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv personas datu apstrādes principi

  1. Vispārīgi noteikumi

  1.1. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu (turpmāk – Portāls) veido:

  1.1.1. Portālā izvietoti un pieejami e-pakalpojumi, kuros norādīto personas datu pārziņi un apstrādātāji ir šo e-pakalpojumu turētāji (turpmāk - Pārziņi). valsts un pašvaldības iestādes, privāto tiesību subjekti, kuri savus e-pakalpojumus Portālā izvieto ar mērķi sniegt publiskos pakalpojumus elektroniskā vidē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  Jebkura personīgā informācija, kuru Portāla lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ievada Portālā publicētajā e-pakalpojumā, tiek uzskatīta par transportētu un piegādātu šī e-pakalpojuma Pārzinim. Datu transportēšana tiek veikta šifrētā veidā, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra) nepiekļūst pie transportētās informācijas satura.

  1.1.2. Portāla lietotāja pieslēguma vides sadaļu “Mana Latvija.lv” -> “Profila iestatījumi” un "Mana Latvija.lv" -> "Mani dati" - pārzinis ir Aģentūra.

  1.1.3. Aģentūra Portāla pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros ir personas datu pārzinis attiecībā tikai uz tiem personas datiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu identificētu piekļuvi pakalpojumiem, kā arī pakalpojumu darbības nodrošināšanai izveidotajiem drošības auditācijas pierakstiem.

  1.1.4. Personas datu pārziņi attiecībā uz tiem personas datiem, kas izvietoti izplatīšanai Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (turpmāk – DAGR) no valsts informācijas sistēmām par personu, līdz datu nodošanai datu saņēmējam, ir tās valsts institūcijas, kuras ir atbildīgas par konkrēto personas datu apstrādi attiecīgajās valsts informācijas sistēmās.

  1.1.5. Virtuālais asistents ir izstrādāts un ievietots Portālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mašīntulkošana (2.kārta)” (projekta Nr. 2.2.1.1/18/I/003) ietvaros Aģentūrai sadarbojoties ar Kultūras informācijas sistēmu centru. Sarunu ieraksti tiek glabāti valsts pārvaldes mašīntulkošanas platformā Hugo.lv un tiem var piekļūt datu Pārziņa - Kultūras informācijas sistēmu centra pilnvarotās personas un uz savstarpēji noslēgtās vienošanās pamata - Aģentūras pilnvarotās personas.

  2. Personas datu apstrādes mērķi

  2.1. Aģentūra šajā portālā Pārziņa statusā veic sekojošu personas datu apstrādi:

  2.1.1.

  Apstrāde: Elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu integrācija gadījumā, ja izvēlētais e-pakalpojums paredz pakalpojuma Lietotāja identifikāciju.

  Mērķis: Nodrošināt lietotāja attālināto elektronisko identifikāciju.

  Tiesiskais pamats: 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” 13.2. apakšpunkts.

  Datu kategorijas: Identifikācijas datu saturu (datu subjekta vārds, uzvārds, personas kods) nosaka Elektroniskās identifikācijas likums.

  Datu glabāšanas laiks: Dati tiek uzglabāti pieslēguma sesijas laikā un tiek nodoti izvēlētā e-pakalpojuma pārzinim.

  2.1.2.

  Apstrāde: Lietotāja profila uzturēšana, kur Lietotāja reģistrācijas gaitā ietvertā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju e-pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai Lietotāja darbavietā tiek glabāti Lietotāja saņemto e-pakalpojumu radītie dati (dokumenti).

  Kontaktinformācija, ko Lietotājs norāda sadaļā “Mana Latvija.lv” –> “Profila iestatījumi”, nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju, lai nodrošinātu veiksmīgu e-pakalpojuma izpildi.

  Portāla sadaļa “Mana Latvija.lv” -> “Mani dati”, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājam nodrošina iespēju vizuāli apvienotā formā apskatīt Lietotājam piekritīgus personas datus no trešo pušu pārziņā esošām valsts informācijas sistēmām par informācijas pieprasītāju un personām, kuru likumiskais pārstāvis tas ir.

  Lietotājam ir nodrošinātas tiesības pārvaldīt aplūkošanai saņemamos personas datus.

  Mērķis: Lietotāja (datu subjekta) profila uzturēšanas, lietotāja saņemto e-pakalpojumu radīto datu saglabāšana to apsaktei un atkalizmantošanai.

  Tiesiskais pamats: 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 3.4., 3.7. un 12.7. apakšpunkti, kā arī Oficiālās elektroniskās adreses likums, 2017. gada 12. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmu noteikumi”.

  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.a) punkts (lietotāja piekrišana vai atteikšanās no pakalpojuma).

  Datu kategorijas: Šie dati ietver lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, bankas konta numuru un saglabāto izmantoto e-pakalpojumu atbilžu datnes, kā arī e-adreses saraksti.

  Datu glabāšanas laiks: Dati tiek uzglabāti rezerves kopijās 36 mēnešus, vai līdz brīdim, kad lietotāja profils tiek likvidēts.

  Katrā “Mani dati” pakalpojuma izpildes reizē attēlojamā informācija par pieprasītāju vai personām, kuru likumiskais pārstāvis tas ir, no jauna tiek izgūta no Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas. Par katru Pakalpojuma izpildes faktu tiek izveidoti un uzkrāti auditācijas pieraksti. Informācija pēc tās atspoguļošanas Portālā netiek uzglabāta.

  2.1.3.

  Apstrāde: Lietotāja pieslēguma datu (auditpierakstu) izveide un uzglabāšana.

  Mērķis: Saglabāt apliecinājumus par lietotāja veiktajām darbībām iespējamo strīdu vai pretenziju izmeklēšanai.

  Tiesiskais pamats: 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 12.7. apakšpunkts.

  Datu kategorijas: Lietotāja lietotā identitāte (personas kods), IP adrese, pieslēguma datums, laiks, elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējs, izvēlētais e-pakalpojums.

  Datu glabāšanas laiks: Dati tiek uzglabāti 36 mēnešus.

  2.1.4.

  Apstrāde: Lietotājam tiek dota iespēja apmaksāt e-pakalpojumu sniedzēja norādīto summu, ja šādu apmaksu paredz izvēlētais e-pakalpojums.

  Mērķis: Lietotāja finanšu norēķinu nodrošināšana gadījumā, kad izvēlētais e-pakalpojums prasa norēķinu veikšanu.

  Tiesiskais pamats: 2016. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi” 27.5.3. apakšpunkts.

  Datu kategorijas: Lietotāja identitāte (vārds, uzvārds, personas kods).

  Datu glabāšanas laiks: Likuma “Par grāmatvedību” 10. pants – 10 gadi.

  2.1.5.

  Apstrāde: E-pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo datu apritināšana, tai skaitā ziņu sūtīšanas /transportēšanas metadatu veidošana, apstrāde.

  Mērķis: E-pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnoloģisko procesu uzturēšana un organizēšana.

  Tiesiskais pamats: 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 12.6. apakšpunkts.

  Datu kategorijas: Izmantotā e-pakalpojuma metadati, kas sevī ietver identificētas personas identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods), kuri tiek nodoti konkrētā e-pakalpojuma pārzinim gadījumā, ja to pieprasa normatīvie akti, balstoties uz kuriem e-pakalpojuma pārzinis sniedz savus pakalpojumus.

  Datu glabāšanas laiks: Lietotāja pieslēguma sesijas un  e-pakalpojuma sniegšanas laikā.

  2.1.6.

  Apstrāde: Lietotāja apmeklēto e-pakalpojumu lietošanas un veikto darbību biežuma (statistiku) ieguve, uzkrāšana un analīze, rezultātā prioritāri padarot pieejamus tos e-pakalpojumus, kurus konkrētais lietotājs visbiežāk lieto, vai arī atbilst to e-pakalpojumu grupai, kuras lietotājiem atbilst konkrētā persona. (pakalpojumu apmeklētības statistiku izveide).

  Mērķis: Atvieglot biežāk lietoto pakalpojumu pieejamību citu e-pakalpojumu vidū vai prioritāri izvirzīt tos e-pakalpojumus, kuri precīzāk atbilstu Lietotāja konkrētajām vēlmēm un vajadzībām.

  Tiesiskais pamats: 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punkts, 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 12.3., 12.5., 12.6., 12.7. un 12.8. apakšpunkti, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants.

  Datu kategorijas: Servisa ietvaros tiek uzglabāta lietotāja izmantotā pieslēguma punkta IP adrese.

  Datu glabāšanas laiks: Datu glabāšanas termiņš 36 mēneši.

  2.1.7.

  Apstrāde: Lietotāju plūsmas sadalīšanai portālā autentifikācijas procesa laikā.

  Mērķis: Portāla lietotāju plūsmas sadalīšana liela lietotāju pieplūduma gadījumā, ievietojot lietotājus gaidīšanas rindā, lai piekļūtu portālam un e-pakalpojumiem.

  Tiesiskais pamats: 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” 12. 6. un 12.7. apakšpunkti.

  Datu kategorijas: Lietotāja lietotā IP adrese.

  Datu glabāšanas laiks: Dati tiek uzglabāti 12 mēnešus.

  2.2. Aģentūra primāri veic datu apstrādi arī Valsts informācijas sistēmu savietotājā kā e-pakalpojumu un Portāla informācijas nodrošinātāja, atsaucoties uz šādiem mērķiem:

  2.2.1. Nodrošināt datu apriti starp Valsts informācijas sistēmu savietotāju un trešo pušu sistēmām;

  2.2.2. Nodrošināt pakalpojuma metadatu un personas identitātes apliecinājumu esamību izmeklēšanas vai pretenziju apstrādes gadījumiem.

  2.3. Uzskaitītie personas datu apstrādes procesi tiek veikti, lai izpildītu un nodrošinātu 2016. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi” prasības.

  3. Personalizēti piedāvājumu un statistikas vākšana

  3.1. Aģentūra var apstrādāt personas datus, lai uzlabotu Lietotāja Portāla un e-pakalpojumu lietošanas pieredzi. Aģentūra nodrošina, ka Lietotāji var iepazīties ar Privātuma politiku un izdarīt izvēli vai sniegt piekrišanu.

  3.2. Aģentūra var vākt statistikas datus par Lietotāju uzvedību Portālā un e-pakalpojumu lietošanā. Statistikas dati var tikt iegūti no ārējiem avotiem un var tikt apvienoti ar Aģentūras iekšējiem datiem.

  4. Datu apstrādes principi

  4.1. Aģentūra saņemtos personas datus apstrādā godprātīgi, likumīgi (normatīvo aktu noteiktajos ietvaros), un nodrošina to pieejamību tikai attiecīgajiem datu subjektiem, datu apstrādes pārziņiem un to apstrādātājiem, kā arī normatīvajos aktos paredzētajām trešajām pusēm.

  4.2. Apstrādes procesu drošība un pārvaldība tiek organizēta atbilstoši ISO/IEC 27001:2013 standarta prasībām, tehnoloģiskā un pārvaldības drošība tiek regulāri pārbaudīta un kontrolēta ārējo auditu (tai skaitā ielaušanās auditi) ietvaros.

  5. Klienta kā datu subjekta tiesības

  5.1. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ja tos Portālā esošajā klienta kontā (profilā) pašrocīgi ir iesniedzis pats klients, tie ir iesniegti neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

  5.2. Lietotājam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tādu šis Lietotājs ir devis.

  5.3. Lietotājam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  5.4. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Lietotājs uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

  6. Kontaktinformācija

  6.1. Lietotājs var sazināties ar Aģentūras datu aizsardzības speciālistu saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi, tai skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu, izmantojot sekojošo kontaktinformāciju: vdar@vraa.gov.lv vai arī personasdati@vraa.gov.lv

  6.2. Aģentūras kontaktinformācija ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē: https://www.vraa.gov.lv/lv/iestades-kontakti.