Uzņemšana izglītības iestādē (Krāslavas novada pašvaldība)

Krāslavas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Uzņemšana (vietu piešķiršana): - pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); - pamatizglītības iestādē; - vispārējās vidējās izglītības iestādē; - speciālās izglītības iestādē; - pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki, likumiskie aizbildņi vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu (iestādes izstrādātā iesnieguma forma vai personīgs iesniegums), kā arī jāuzrāda vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu) un bērna dzimšanas apliecība. Iesniegumam pievieno: 1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu vadītājam; 2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties pirmsskolas izglītības grupā, 1. un 10. klasē; 3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību; 4. bērna profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa Nr. 063/u) dublikāts; 5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā. Uzņemot izglītojamos ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem vispārējās vidējās izglītības programmā, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem; 6. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram. Lai pieteiktu audzēkni interešu izglītības programmas apguvei Bērnu un jauniešu centrā, vecāki, likumiskie aizbildņi iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu (BJC izstrādātā iesnieguma forma). 2. Apstrādes solis Aizpildīto iesniegumu iestādes vadītājs vai ar vadītāja rīkojumu noteikts iestādes darbinieks atbilstoši lietvedības prasībām reģistrē iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu, norādot apgūstamo programmu. 3. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Izglītības iestādes vadītājs telefoniski, pa pastu vai e-pastu paziņo vecākiem par pieņemto lēmumu un aicina ierasties klātienē attiecīgajā iestādē, ņemot līdzi personas apliecinošu dokumentu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma kārtībā, apstrīdot faktisko rīcību vai administratīvo aktu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Krāslavas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90001267487
  Papildu informācija:
  izglitiba@kraslava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Krāslavas novada Izglītības pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:15

  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 13:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -