Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai (Ludzas novada pašvaldība)

Ludzas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Komersanti Saņēmēji

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Atļaujas ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās saņemšanai tās pieprasītājs Ludzas novada pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu (konkrētam tirdzniecības veidam) kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem, atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.9/2023 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Ludzas novadā”. Ja ielu tirdzniecība plānota pasākuma laikā, kura organizētājs nav pašvaldība, iesniegumam jāpievieno saskaņojums ar pasākuma organizatoru. Ja ielu tirdzniecība plānota zemes teritorijā, kura nav pašvaldības īpašums, obligāti iesniegumam jāpievieno saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Iesniegumam, atkarīgi no tirdzniecības veida, pievienojamas arī atļaujas no citām iestādēm (Pārtikas un veterinārais dienests-www.pvd.gov.lv; Valsts ieņēmumu dienests-www.vid.gov.lv). Iesniegumu var iesniegt: 1) klātienē; 2) pa pastu; 3) elektroniski e-pastā; 4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi. Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 2. Apstrāde Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu uzņēmējdarbības licencēšanas komisija pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, un izsniedz atļauju vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju, un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Savukārt tirgošanai pašvaldības organizētā pasākumā tirdzniecības dalībnieku iesniegumu reģistrācija tiek uzsākta ne agrāk kā 20 dienas pirms pasākuma un tā tiek pārtraukta 2 dienas pirms pasākuma. Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija izskata visus saņemtos iesniegumus kopumā, un izsniedz atļaujas. 3. Maksājuma veikšana Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Ludzas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9/2023 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Ludzas novadā”. Nodeva maksājama pirms atļaujas saņemšanas - klātienē Ludzas novada pašvaldībā vai ieskaitāma Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā (AS Citadele banka, konts Nr.LV09PARX0002240270024, kods PARXLV22). 4. Pakalpojuma saņemšana Atteikums vai noteikta parauga atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (uzrādot nodevas samaksu apliecinošu dokumentu - kvīts, čeks, maksājuma uzdevums) tiek saņemta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Ludzas novada domē (Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701). Ludzas novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ludzas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000017453
  Papildu informācija:
  Ilona Igovena, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, T:+371 26455159, e-pasts: ilona.igovena@ludzasnovads.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ludzas novada pašvaldība
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Kārsavas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 17:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Ludzas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Zilupes pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas nov., LV-5751
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ludzas novada Blontu pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Domes nams", Blonti, Blontu pag., Ludzas nov., LV-5706
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Ludzas novada pašvaldības pasta adrese
  Adrese:
  Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -