Izziņa par personas dzīvesvietu

Madonas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Pašvaldība izsniedz izziņu: 1) par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu; 2) par personas iepriekšējo (iepriekšējām) dzīves vietu (dzīves vietām); 3) par mirušas personas pēdējo dzīves vietu; 4) citas. Izziņu iespējams saņemt Madonas novada pašvaldības centrālā administrācijā un pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru u.c.), iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai Madonas novada pašvaldības centrālā administrācijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai un juridiskai personai); Pieprasītāja pase vai personas apliecība (ID) un pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls; Dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls. 2. Maksājuma veikšana Saskaņā ar MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu - 2,50 euro. Informācijas saņemšana par vienu personu ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem: - piecu darbdienu laikā - 4,28 euro; - vienas darbdienas laikā - 8,54 euro; - divu stundu laikā - 14,94 euro. Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa: - politiski represētā persona; - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni); - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Valsts nodevu nemaksā sekojošas personas: - persona ar invaliditāti; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. 3. Pakalpojuma saņemšana Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru u.c.), uzrādot pašvaldības nodevas apmaksas apliecinošu dokumentu, saņem izziņu Madonas novada pašvaldības centrālā administrācijā vai attiecīgā pagasta pārvaldē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Madonas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000054572

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -