Izziņas saņemšana par personas deklarēto/reģistrēto dzīvesvietu (Alūksnes novada pašvaldība)

Alūksnes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 25.11.2023.

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī par mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Alūksnes novadā. Par izziņas saņemšanu maksājama valsts nodeva.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto/reģistrēto vai pēdējo deklarēto/reģistrēt dzīvesvietu, personai jāierodas Alūksnes novada pašvaldībā, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāaizpilda pieprasījums. Pakalpojumu saņemt iespējams klātienē. Nepieciešamie dokumenti: 1) personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte, ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība); 2) dzimšanas apliecība, ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (bāriņtiesas lēmums u.tml.); 3) pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara; 4) dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevums). 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa: • 2,50 eiro par izziņas saņemšanu par dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildniecībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu; • informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem: - piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 eiro, - vienas darbdienas laikā (papīra formā) – 25,00 eiro, - divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 eiro. Šo summu var samaksāt uz vietas ar norēķinu karti, skaidrā naudā vai pirms tam internetbankā vai pastā. Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Alūksnes novada pašvaldība Reģistrācijas nr.: 90000018622 Konta nr.: LV58UNLA0025004130335 BIC kods: UNLALV2X Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no IR” Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar aizpildīto iesniegumu. Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa: • politiski represētā persona, • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Savukārt no valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas: • persona ar invaliditāti, • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija, • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc iesnieguma aizpildīšanas, nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas un valsts nodevas samaksas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu klātienē Alūksnes novada pašvaldībā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ziņu pieprasītājs pašvaldības lēmumu par atteikumu izsniegt reģistrā iekļautās ziņas var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Alūksnes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000018622
  Papildu informācija:
  dome@aluksne.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Alūksnes novada Alūksnes pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Alūksnes novada Alūksnes pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -