Laulības reģistrācija (Limbažu novads)

Limbažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 11.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa vai ārpus tās noslēgtu laulību reģistrēšana.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu. Var iesniegt arī elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Uzrādāmie, iesniedzamie dokumenti: 1) Derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls; 2) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu; 3) ja persona, kura vēlas doties laulībā ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja- jāiesniedz oriģināls; 4) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls. 5) Par katru noslēgto laulību novada teritorijā esošo draudžu garīdznieki 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura pamatojoties uz iesniegtajām ziņām sastāda laulību reģistru. 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par laulību reģistrāciju - 14 EUR Maksa par laulības noslēgšanas svinīgo ceremoniju: 1) Svinīga laulības reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē - 29 EUR; 2) darba dienās, sestdienās Rātsnama zālē: • Ja vismaz viens no laulības pieteicējiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis dzīvesvietu Limbažu novada administratīvajā teritorijā – 36.50 EUR • Pārējām personām – 73.00 EUR; 3) ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 165.00 EUR. Limbažu novada pašvaldības rekvizīti: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001 Reģ. Nr. 90009114631 A/S „SEB banka” Kods: UNLALV2X Konts: LV59 UNLA 0013 0131 3048 2 Limbažu novada pašvaldības kasē; Skaidrā naudā dzimtsarakstu nodaļā. 3. Pakalpojuma saņemšana Personām ir tiesības noslēgt laulību sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad saņemts iesniegums par laulību reģistrāciju. Laulību var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Noteiktajā dienā tiek noslēgta laulība, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrēšanas tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Limbažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114631
  Papildu informācija:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Limbaži)- tālr.64070750, 28612532; Dzimtsarakstu nodaļa (Salacgrīva)- tālr. 64071979

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Limbažu novada Dzimtsarakstu nodaļa (Salacgrīva)
  Adrese:
  Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -