Dzīvesvietas deklarēšana (Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)

Smiltenes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 19.12.2023.

Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai deklarētu dzīvesvietu, jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāuzrāda šādi dokumenti: 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) • ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)); • ja deklarē bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte, • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara, • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība. 2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu). 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 eiro. Šo summu var samaksāt uz vietas-pretī izsniedzot kvīti vai ar norēķinu karti vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā. Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Smiltenes novada dome Reģistrācijas nr.: 90009067337 Konta Nr. :LV75 UNLA 0050014255591(AS ”SEB banka”, kods UNLALV2X) Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” Valsts nodevu nemaksā: 1. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski; 2. politiski represētās personas; 3. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 4. invalīdi; 5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 6. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 7. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas darbinieks reģistrē iesniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  4,27 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā. Administratīvā procesa likuma 78. panta noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Smiltenes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009067337
  Papildu informācija:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa - tālr. 64707572; 29534547

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
  Adrese:
  Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes nov., LV-4337
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -