Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Jēkabpils novads)

Jēkabpils novada pašvaldība

Informācija atjaunota 17.07.2024.

Citi Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegums tiek aizpildīts reģistrējot bērnu Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā vai Jēkabpils Sociālajā dienestā. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kartībā apliecināts tulkojums valsts valodā. Pabalstu var pieprasīt Jēkabpils Sociālajā dienestā trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas. Pabalsta apmērs ir 300 euro. 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, vai tiek izmaksāts Jēkabpils Sociālā dienesta kasē skaidrā naudā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par atteikumu piešķirt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pārsūdzēt Jēkabpils pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jēkabpils novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024205
  Papildu informācija:
  -