Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu (Dienvidkurzemes novads)

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 19.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda šādi dokumenti: 1. personu apliecinošs dokumentu (pase vai ID karte), ārzemniekam vai bezvalstniekam – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība; 2. pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvara; 3. likumiskajam pārstāvim aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokumenti, ja šīs ziņas nav iekļautas fizisko personu reģistrā; 4. dzimšanas apliecība, ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā; 5. Miršanas apliecību, ja pieprasa ziņas par mirušā pēdējo dzīvesvietu; 6. ziņu saņemšanas pamatojumu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 7. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu. Iesniedzams dokuments: Iesniegums. 2. Informācija par pakalpojuma apmaksu Jāsamaksā Valsts nodeva kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības kontu. Informācijas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, – 2,50 euro. Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem: • piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 euro; • divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 euro; • triju darbdienu laikā (elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) – 10,00 euro; Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa: • politiski represētā persona; • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni); • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Maksājuma rekvizīti: Dienvidkurzemes novada pašvaldība Reģ. Nr.: 90000058625 AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X Konts: LV73UNLA0050014272020 Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no FPRIS” No valsts nodevas samaksas atbrīvoti: • persona ar invaliditāti; • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls), ja tas nav pašvaldības rīcībā. 3. Pakalpojuma saņemšana Izziņa tiek saņemta atbilstoši pieprasītajam izsniegšanas veidam (klātienē - papīra formātā sagatavotā izziņa tiek izsniegta personai, pa pastu - papīra formātā sagatavotā izziņa tiek nosūtīta uz personas norādīto pasta adresi, e-pastā – elektroniski parakstīta izziņa tiek nosūtīta uz personas norādīto e-pasta adresi).

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dienvidkurzemes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000058625
  Papildu informācija:
  +37163490458

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pašvaldības KAC:
  Vaiņodes pagasta KAC
  Adrese:
  Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Bunkas pagasta KAC
  Adrese:
  "Bunkas kultūras nams", Bunka, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3446
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Priekules pagasta un pilsētas KAC
  Adrese:
  Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Gaviezes pagasta KAC
  Adrese:
  "Āmuļi", Gavieze, Gaviezes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3431
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:30 - 14:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Aizputes pilsētas KAC
  Adrese:
  Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00

  8:30-17:00

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00

  8:30-14:00

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Bārtas pagasta KAC
  Adrese:
  "Tautas nams", Bārta, Bārtas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3482
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Kalvenes pagasta KAC
  Adrese:
  Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3443
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3480
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas KAC
  Adrese:
  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Vecpils pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastnams", Vecpils, Vecpils pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3441
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 15:00
  Otrdiena 08:30 - 15:00
  Trešdiena 08:30 - 12:30
  Ceturtdiena 08:30 - 12:30
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Dunikas pagasta KAC
  Adrese:
  "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3480
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Nīcas pagasta KAC
  Adrese:
  Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Tadaiķu pagasta KAC
  Adrese:
  Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3447
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Rucavas pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00

  8:30-14:00

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Virgas pagasta KAC
  Adrese:
  "Virgas muiža", Virga, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3433
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 09:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Cīravas pagasta KAC
  Adrese:
  "Gaismas", Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Kalētu pagasta KAC
  Adrese:
  Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3484
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Medzes pagasta KAC
  Adrese:
  "Priedes", Kapsēde, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3461
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Kazdangas pagasta KAC
  Adrese:
  Pils gatve 2 - 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3457
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Dunalkas pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Dunalka, Dunalkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3452
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Sestdiena 08:30 - 15:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Piektdiena 08:30 - 14:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Otaņku pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rude, Otaņķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3475
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Embūtes pagasta KAC
  Adrese:
  Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3436
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Durbes pilsētas KAC
  Adrese:
  Skolas iela 3, Durbe, Dienvidkurzemes nov., LV-3440
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dunalkas Vecpils Durbes Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldes Durbes Pilsētas KAC
  Adrese:
  Skolas iela 3, Durbe, Dienvidkurzemes nov., LV-3440
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-19:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30-14:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Aizputes pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Priekules pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:30 - 14:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Gramzdas pagasta KAC
  Adrese:
  Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3486
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Grobiņas pagasta KAC
  Adrese:
  Centra iela 6, Dubeņi, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3438
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Grobiņas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:20

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:20

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:20

  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Lažas pagasta KAC
  Adrese:
  "Apriķu tautas nams", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Aizputes pagasta KAC
  Adrese:
  Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Vērgales pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Lažas pagasta KAC
  Adrese:
  "Apriķu tautas nams", Apriķi, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3455
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Kazdangas pagasta KAC
  Adrese:
  Pils gatve 2 - 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3457
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Vērgales pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Gaviezes pagasta KAC
  Adrese:
  "Āmuļi", Gavieze, Gaviezes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3431
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Grobiņas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:20

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:20

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:20

  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:30 - 14:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Virgas pagasta KAC
  Adrese:
  "Virgas muiža", Virga, Virgas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3433
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 09:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Rucavas pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00

  8:30-14:00

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Aizputes pagasta KAC
  Adrese:
  Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Aizputes pilsētas KAC
  Adrese:
  Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00

  8:30-17:00

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00

  8:30-14:00

  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Cīravas pagasta KAC
  Adrese:
  "Gaismas", Cīrava, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3453
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Bunkas pagasta KAC
  Adrese:
  "Bunkas kultūras nams", Bunka, Bunkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3446
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Aizputes pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Dunikas pagasta KAC
  Adrese:
  "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3480
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Kalētu pagasta KAC
  Adrese:
  Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3484
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Grobiņas pagasta KAC
  Adrese:
  Centra iela 6, Dubeņi, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3438
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Tadaiķu pagasta KAC
  Adrese:
  Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3447
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas KAC
  Adrese:
  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3480
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Priekules pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Piektdiena 08:30 - 14:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta VPVKAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Bārtas pagasta KAC
  Adrese:
  "Tautas nams", Bārta, Bārtas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3482
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dunalkas Vecpils Durbes Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldes Durbes Pilsētas KAC
  Adrese:
  Skolas iela 3, Durbe, Dienvidkurzemes nov., LV-3440
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30-17:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-19:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30-14:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Pašvaldības KAC:
  Vaiņodes pagasta KAC
  Adrese:
  Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Kalvenes pagasta KAC
  Adrese:
  Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3443
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Otaņku pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rude, Otaņķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3475
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Vecpils pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastnams", Vecpils, Vecpils pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3441
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 15:00
  Otrdiena 08:30 - 15:00
  Trešdiena 08:30 - 12:30
  Ceturtdiena 08:30 - 12:30
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Medzes pagasta KAC
  Adrese:
  "Priedes", Kapsēde, Medzes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3461
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  VPVKAC:
  Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Otrdiena 08:30 - 19:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Piektdiena 08:30 - 14:00

  Pārtraukums 12:30 – 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Priekules pagasta un pilsētas KAC
  Adrese:
  Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Durbes pilsētas KAC
  Adrese:
  Skolas iela 3, Durbe, Dienvidkurzemes nov., LV-3440
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Embūtes pagasta KAC
  Adrese:
  Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3436
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Gramzdas pagasta KAC
  Adrese:
  Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3486
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Pašvaldības KAC:
  Dunalkas pagasta KAC
  Adrese:
  "Pagastmāja", Dunalka, Dunalkas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3452
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Sestdiena 08:30 - 15:00

  Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30

  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Nīcas pagasta KAC
  Adrese:
  Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 19:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 14:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dienvidkurzemes novada pašvaldība pasts
  Adrese:
  Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -