Deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana (Valkas novada pašvaldība)

Valkas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Pārbaudīt un anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu uz pašas personas iesnieguma pamata, uz citas personas iesnieguma pamata vai pēc iestādes iniciatīvas. Pakalpojums ir nepieciešams šādos gadījumos: • persona ir deklarējusi dzīvesvietu dzīvojamā telpā, kuru personai nav tiesiska pamata lietot; • persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas. Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem: Pēc informācijas sistēmu datiem (Iedzīvotāju reģistrā un Valsts adrešu reģistrā), uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību) un/vai pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka. Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu. Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu. Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli : 1. e- pasts, persona nepieciešamos dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz elektroniski, nosūtot pa e-pastu, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu; 2. klātiene, persona iesniedz nepieciešamos dokumentus; 3. korespondence, rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem nosūta pa pastu; 4. persona nosūta iesniegumu e-adresē. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. personas iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un šādi dokumenti vai to kopijas: 2. īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu. Ja iesniedzējs ir juridiska persona - jāiesniedz pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (ja personas īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā, pašvaldības darbinieks veic tiesību pārbaudi; ja personas īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā, jāuzrāda dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu (izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pirkšanas (valsts zemes dienestā reģistrēts pirkuma) līgums, vai cits īpašuma vai pārvaldības tiesību apliecinošs dokuments). 3. dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai (vienošanās par īres tiesību izbeigšanu, līgums, kuram ir notecējis noteiktais termiņš, pirkuma līgums, spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām u.c.).

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Valkas novada pašvaldībā Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valkas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114839

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtrukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valkas novada pašvaldība
  Adrese:
  Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -