Dzīvesvietas deklarēšana (Valkas novada pašvaldība)

Valkas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā pagasta pārvaldē, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli: 1. Klātienē - rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai Valkas novada pagastu pārvaldē. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: - Dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapu), jāiesniedz oriģināls. - Personas pase vai personas apliecība, jāuzrāda oriģināls. - Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.), jāuzrāda oriģināls. - Pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara. - Ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība, jāuzrāda oriģināls. - Dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu. - Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu. 2. Elektroniskais pakalpojums - www.latvija.lv. Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Deklarējot dzīvesvietu elektroniski: 1. Nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa; 2. Ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā; 3. Deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude; 4. Ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā; 5. Par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva. 2. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma saņemšanas kanāli: Klātienē, persona, viņa likumiskais pārstāvis, vai pilnvarotā persona ierodas Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā vai jebkurā Valkas novada pagasta pārvaldē, iesniedz dzīvesvietas deklarāciju un pēc pieprasījuma saņem izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: - Saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju". Valsts nodevas apmērs ir 4,27 eiro. Valsts nodevu maksā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas. - Valsts nodevu nemaksā: 1. politiski represētās personas; 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 3. invalīdi; 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. - Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, šo noteikumu personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Valkas novada pašvaldībā Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valkas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114839

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Zvārtavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Luturskola" - 1, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Kārķu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Lugažu Muiža", Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vijciema pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Dalderi", Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtrukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ērģemes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Čiekuriņi", Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ērģemes pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Čiekuriņi", Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Lugažu Muiža", Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Beverīnas iela 3, Valka, Valkas nov., LV-4701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtrukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Kārķu pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vijciema pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Dalderi", Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Zvārtavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  "Luturskola" - 1, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00-12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -