Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu (Salaspils novads)

Salaspils novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu Salaspils novada domei iesniedzt: 1) parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pastu dome@salaspils.lv; 2)iesniedzot iesnieguma oriģinālu klātienē vai izmantojot pasta starpniecību. 2. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi 1)Viens no bērna vecākiem (t.sk. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem) var pretendēt uz pašvaldības pabalstu, ja ne mazāk kā 3 kalendāros mēnešus pēc kārtas, pirms bērna piedzimšanas, ir deklarējis savu dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā. 2)Iesniegums jāiesniedz 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par atteikumu piešķirt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Salaspils novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024008