Laulības reģistrācija (Augšdaugavas novada pašvaldība)

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Personām, kuras vēlas doties laulībā, personīgi iesniedz Dzimtsarakstu nodaļai abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Pēc iesnieguma pieņemšanas notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi Dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību Dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa (viena mēneša), ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Klātienē: Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: 1) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; 2) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; 3) izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. 4) bijušā laulātā miršanas apliecību. Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju. Ja personas vēlas noslēgt laulību pie garīdznieka vai citā dzimtsarakstu nodaļā, iesniegums jāiesniedz jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā ,pēc personu datu pārbaudes tiks izsniegta izziņa garīdzniekam par dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus . Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā. Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli, kas apliecināts ar Apostille. (Precīzāka informācija par dokumentu īstuma apliecināšanu un legalizāciju https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija). Iesnieguma par laulības noslēgšanu elektroniska iesniegšana: Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. 1. Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu. 2. Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem. 3. Parakstīto iesniegumu nosūta uz dzimtsarakstu nodaļas oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu. Valsts nodeva un maksa par pakalpojumiem par svinīgu laulības reģistrāciju jāsamaksā, iesniedzot iesniegumu. 2. Pakalpojuma apstrāde, apmaksas kārtība Tiek veikta sniegto ziņu pārbaude. Pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs vienojas par laulības noslēgšanas laiku un vietu. Tiek veikta apmaksa Apmaksu var veikt ar pārskaitījumu Augšfdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai uz norēķinu kontu: CITADELE BANKA A/S PARXLV22 konts LV05PARX0012925680001 Swedbanka A/S HABALV22 KontsLV25HABA0551028288065 3. Pakalpojuma saņemšana Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009117568

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -