Laulības reģistrācija (Dienvidkurzemes novads)

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 12.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) noteikta parauga abu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļu, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Laulības reģistrācijai vismaz mēnesi iepriekš abām personām jāierodas Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda derīgi personu apliecinoši dokumenti (pases vai ID kartes) un jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanos - bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja viena no personām, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga – vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja. Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegto apstiprināto dokumentu par ģimenes stāvokli un uzrāda dokumentu, kas ļauj likumīgi uzturēties Latvijas Republikā ( Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis un citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā visus dokumentus iesniedz ar tulkojumu valsts valodā). 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 euro (Saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”). Saskaņā ar Dienvidkurzemes novada domes 2021.gada 30.novembra lēmumu (protokols Nr.13,21. §.) maksa par laulības svinīgu reģistrāciju EUR 51,00 (deklarētajām personām) un EUR 71,00 ( nedeklarētajām personām), laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 100,00 (deklarētajām personām) un EUR 250,00 ( nedeklarētajām personām). Maksāt klātienē Dienvidkurzemes novada pašvaldības kasē vai ar bankas pārskaitījumu: Reģistrācijas Nr. 90000058625 Lielā iela 76 , Grobiņa, Dienvidkurzemes novads Banka : LV73UNLA0050014272020 Kods UNLALV2X ar norādi valsts nodeva par laulības reģistrāciju un maksa par laulības svinīgu reģistrāciju. 3. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasītajam veidam un vienojoties: -Dzimtsarakstu nodaļas telpās vai citā piemērotā telpā vai vietā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dienvidkurzemes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000058625
  Papildu informācija:
  +37126423443

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa Aizputē
  Adrese:
  Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 13:00
  Otrdiena 15:00 - 19:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena -

  Laulību reģistrācija.

  Sestdiena -

  Laulību reģistrācija.

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa Rucavā
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 15:00 - 19:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena -

  Laulību reģistrācija

  Sestdiena -

  Laulību reģistrācija.

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa Grobiņā
  Adrese:
  Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 13:00
  Otrdiena 15:00 - 19:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena -

  laulību reģistrācija

  Sestdiena -

  laulību reģistrācija

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa Aizputē
  Adrese:
  Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 13:00
  Otrdiena 15:00 - 19:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena -

  Laulību reģistrācija.

  Sestdiena -

  Laulību reģistrācija.

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa Priekulē
  Adrese:
  Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 13:00
  Otrdiena 15:00 - 19:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena -

  Laulību reģistrācija

  Sestdiena -

  Laulību reģistrācija

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa Rucavā
  Adrese:
  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3477
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 15:00 - 19:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena -

  Laulību reģistrācija

  Sestdiena -

  Laulību reģistrācija.

  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa Grobiņā
  Adrese:
  Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 13:00
  Otrdiena 15:00 - 19:00
  Trešdiena 09:00 - 13:00
  Ceturtdiena 13:00 - 17:00
  Piektdiena -

  laulību reģistrācija

  Sestdiena -

  laulību reģistrācija

  Svētdiena -