Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana Liepājas pašvaldībā (Liepājas valstspilsēta)

Liepājas Centrālā administrācija

Informācija atjaunota 20.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Liepājā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 eiro. Šo summu var samaksāt uz vietas ar norēķinu karti vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā. Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Reģistrācijas nr.: 90000063185 Konta nr.: LV09UNLA0010188888888 BIC kods: UNLALV2X Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu. Valsts nodevu nemaksā: • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu (e-pakalpojums: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts), • politiski represētās personas, • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu, • invalīdi, • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai deklarētu dzīvesvietu, personai Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāuzrāda šādi dokumenti: 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), • ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)), • ja deklarē bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte, • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara, • ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība, 2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu). 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas darbinieks reģistrē iesniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma 78. panta noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Liepājas Centrālā administrācija
  Reģistrācijas numurs:
  90000063185
  Papildu informācija:
  63420268

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
  Adrese:
  Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  12:00 - 18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30 – 15:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9:00 – 15:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  10:00 – 17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9:00 – 15:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
  Adrese:
  Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  12:00 - 18:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30 – 15:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9:00 – 15:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  10:00 – 17:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9:00 – 15:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dzīves vietas deklarēšana pa pastu
  Adrese:
  Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Dzīves vietas deklarēšana pa pastu
  Adrese:
  Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -