Pārkāpuma paziņojuma iesniegšana (pārziņiem)

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 07.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Komersanti, Juridiskās personas Saņēmēji
Kvalificēti apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Pakalpojuma mērķis, nodrošināt pārzinim pārkāpuma paziņojuma iesniegšanu Datu valsts inspekcijai bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšanu Datu valsts inspekcijai, nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 33.pants. Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms Datu valsts inspekcijai iesniedz datu pārzinis vai viņa pilnvarotais pārstāvis. 1. Ja ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums - drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem, pārzinis paziņo Datu valsts inspekcijai par personas datu aizsardzības pārkāpumu 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums pārzinim kļuvis zināms. 2. Paziņojums iesniedzams aizpildot veidlapu https://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-aizsardzibas-parkapuma-pazinojuma-iesniegsana. Paziņojumā: • apraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma raksturu, tostarp, ja iespējams, norāda attiecīgo datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu; • norāda datu aizsardzības speciālista vārdu un uzvārdu un kontaktinformāciju vai informāciju par citu kontaktpunktu, kur var iegūt papildu informāciju; • apraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma iespējamās sekas; • apraksta darbības vai pasākumus, ko pārzinis veicis vai ierosinājis veikt, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumu, tostarp attiecīgā gadījumā – pasākumus, lai mazinātu tā iespējamās nelabvēlīgās sekas. Ja paziņošana Datu valsts inspekcijai nav notikusi 72 stundu laikā, pārkāpuma paziņojumam pievieno paskaidrojumu par kavēšanas iemesliem. Pārkāpuma paziņojumu iesniedz Datu valsts inspekcijā.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Paziņojuma formu pārzinis aizpilda un iesniedz Datu valsts inspekcijai: 1) portālā www.latvija.lv, lejupielādējot MS EXCEL formātā, parakstot un attiecīgi izmantojot kādu no norādītajiem iesniegšanas kanāliem; 2) tiešsaistē https://pazinojums.dvi.gov.lv/, bez autorizācijas portālā latvija.lv. Paziņojuma formu bez autorizācijas portālā latvija.lv iespējams lejupielādēt arī MS EXCEL formātā. Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas ar drošu elektronisko parakstu formu augšupielādē un iesniedz Datu valsts inspekcijai ar funkcionalitāti “IESNIEGT PAZIŅOJUMU vai nosūta uz Datu valsts inspekcijas oficiālo e-pasta adresi pasts@dvi.gov.lv ar norādi “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 24. pantu Inspekcijas amatpersonas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu inspekcijas direktoram. Inspekcijas direktora izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Inspekcijas direktora administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Biroja ēkā pirmajā stāvā Datu valsts inspekcijas pastkastē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 1, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -