Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 14.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms eksāmena norises dienas Datu valsts inspekcija izsludina pieteikšanos eksāmenam, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv. Lai pieteiktos eksāmenam persona, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu Datu valsts inspekcijā iesniedz iesniegumu. Eksāmenam ir divas daļas: - pirmā daļa 60 testa jautājumi; - otrā daļa divu praktisko uzdevumu risināšana.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Maksa par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu Personai, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā jāveic samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (Maksa par pakalpojumu ir 188,78 euro). Par pakalpojumu var norēķināties ar maksājuma kartēm Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, vai veicot maksājumu kontā: Rekvizīti: Saņēmējs: Datu valsts inspekcija Nod. maks. reģ. Nr. LV 90001037264 Adrese: Elijas 17, Rīgā, LV-1050. Valsts Kase Kods: TRELLV22 Konts: LV88TREL2190463002000 Mērķis: Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens Maksājuma uzdevuma piezīmēs lūdzam norādīt maksātāja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu un ieņēmumu kodu EKK 21399. 2. Iesnieguma datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanai iesniegšana Lai pieteiktos datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenam, persona, kura vēlas pieteikties eksāmenam Datu valsts inspekcijā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda: 1. vārdu, uzvārdu; 2. personas kodu; 3. elektroniskā pasta adresi; 4. tālruņa numuru, ja pretendents kā papildu saziņas veidu vēlas to norādīt; 5. ziņas, ka veikta samaksa par eksāmena kārtošanu, vai pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu). Iesniegumu iesniedz: • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu e-adresē vai uz epasta adresi pasts@dvi.gov.lv; • ievietojot Datu valsts inspekcijas pastkastē aizpildītu un parakstītu; • aizpildot un parakstot Datu valsts inspekcijā, noteiktajā darba laikā; https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti#datu-valsts-inspekcija; • sūtot vēstuli Datu valsts inspekcijai Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija. 3. Datu aizsardzības speciālista eksāmens 1. Ierodoties uz eksāmenu uzrādams personu apliecinošs dokuments. Pretendentam tiek piešķirts unikāls identifikācijas kods. 2. Pirms eksāmena informē par eksāmena norises kārtību. 3. Eksāmens sastāv no divām rakstiskām daļām: 3.1. pirmā daļā 60 testa jautājumi, sadalīti trijās nodaļās: - 30 jautājumi personas datu aizsardzības jomā- teorētiskie pamati un tiesiskais regulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likumu: - 20 jautājumi par pārziņa atbildību un personas datu drošību; - 10 jautājumi par personas datu aizsardzības tiesisko ietvaru un judikatūru. 3.2. otrā daļa divu praktisko uzdevumu risināšana. 4. Eksāmens norisinās vienā dienā. Eksāmena vienas daļas ilgums ir divas stundas. 5. Eksāmena pirmo un otro daļu kārto, izmantojot eksāmena darba izpildes lapu, norādot tajā piešķirto identifikācijas kodu. 4. Eksāmena rezultāti Lēmumu par pretendenta iekļaušanu datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja eksāmens nokārtots sekmīgi, vai par atteikumu pretendentu iekļaut sarakstā, ja nav nokārtots eksāmens Datu valsts inspekcija pieņem 15 darbadienu laikā pēc eksāmena norises dienas un paziņo pretendentam 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu, viņš ir tiesīgs atkārtoti pieteikties eksāmena kārtošanai. Eksāmenu skaits nav ierobežots.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  188,78 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Ministru kabineta 2020.gada 6.noteikumi Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Datu valsts inspekcijas direktora lēmums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  +371 67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Biroja ēkā pirmajā stāvā Datu valsts inspekcijas pastkastē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 1, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -