Dzīvesvietas deklarēšana (Olaines novads)

Olaines novada pašvaldība

Informācija atjaunota 12.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniedzot aizpildītu dzīvesvietas deklarāciju (skat. Deklarācijas veidlapa), jāuzrāda: 1. derīgs personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments), 2. dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā, 3. pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara, 4. dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu, 5. lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā. 2. Pakalpojuma apmaksa Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju" valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro. Valsts nodevu nemaksā: - politiski represētās personas, - reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu, - invalīdi, - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, - personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, - personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, - reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, - personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, - personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē, - personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc deklarācijas saņemšanas darbinieks pārbauda, vai ziņas par deklarējamo personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā un deklarējamās dzīvesvietas adrese ir iekļautas Valsts adrešu reģistrā. Darbinieks aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par personas deklarēto dzīvesvietu, kā arī papildu adresi un pēc pieprasījuma izsniedz dzīvesvietas deklarētājam, viņa likumiskajam pārstāvim vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarotai personai dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Olaines novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000024332
  Papildu informācija:
  Ināra Brence 26174613

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
  Darba laiki:
  Pirmdiena 13:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 08:00 - 12:00
  Ceturtdiena 13:00 - 18:00
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -