Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra, Jelgava

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 15.01.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personai pēc pieprasījuma sniedz izziņu: 1) Par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; 2) Par personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; 3) Par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniedzējam klātienē jāaizpilda iesniegumu izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistrs un jāuzrāda: 1) personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība- eID); 2) pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara; 3) likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments; 4) dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas. 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama valsts nodeva. Nodevas apmērs noteikts Ministra kabineta noteikumos Nr. 485 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra": 2.50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu; 5.00 euro - Izziņa pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem (piecu darbdienu laikā); 12.50 euro - Izziņa par trešās personas dzīvesvietu (piecu darbdienu laikā). Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50%: politiski represētā persona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni), aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas: personas ar invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija, trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr.90000049529, konti: AS "SEB banka" - LV96UNLA0008001130601; AS "Swedbank" - LV93HABA0551000076525; AS "Citadele banka" - LV37PARX0005697570001; AS "Luminor Bank" - LV05RIKO0002013095917. Maksājuma mērķis: Par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra. 3. Pakalpojuma saņemšana Pieprasīto izziņu klients saņem klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinetā, pēc tam, kad speciālists pārbaudījis personu apliecinošā dokumenta datus, vai klientam ir atvieglojumi no valsts nodevas vai ir dokuments, kas apliecina valsts nodevu samaksu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra noteikta Ministru kabineta 2021.gada 06.jūlija noteikumos Nr. 485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra”.
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  40900039904
  Papildu informācija:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv; Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005481, 63005503

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -