Laulības reģistrācija (Siguldas novada pašvaldība)

Siguldas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 08.02.2024.

Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, klātienēaizpilda un iesniedz Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā abu parakstītu iesniegumu. Laulību noslēdz ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, klātienē aizpilda un iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu un uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: - bijušā laulātā miršanas apliecību; - dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; - tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; - izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi - dzimts@sigulda.lv, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs (2 elektroniskie paraksti). Iesniedzot iesniegumu, rakstiski tiks saskaņots vēlamais laulības reģistrēšanas laiks. Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju. Pēc personu lūguma Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas. Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību: • Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā. • Ārzemnieks papildus laulību iesniegumam iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli (klātienē), kas ir derīgs sešus mēnešus no tā izdošanas dienas, ja dokumentā nav norādīts īsāks derīguma termiņš. Tam ir jābūt derīgam arī laulības noslēgšanas dienā. • Ārzemniekam, kuram ir vairākas valstiskās piederības vai ir izveidota tiesiskā saikne ar vairākām valstīm darba tiesisko attiecību vai izglītības jomā, jāiesniedz visu attiecīgo valstu kompetento institūciju izsniegtie dokumenti par ģimenes stāvokli. • Ja ārzemnieks agrāk bijis citā laulībā, jāiesniedz laulības šķiršanas dokuments. • Visiem dokumentiem, kuri izdoti ārvalstīs, jāpievieno notāra apliecināts tulkojums valsts valodā, kā to noteic Valsts valodas likuma 10. pants. • Tāpat ārvalstīs izdotos dokumentus nepieciešams legalizēt vai apliecināt ar apostilli. Papildus informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var iegūt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (www.mfa.gov.lv, tālrunis informācijai 67016364). Pēc laulības noslēgšanas dzimtsarakstu nodaļa personām izsniedz laulības apliecību.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  14 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Pakalpojuma maksa pilnā apjomā samaksājama ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms laulību ceremonijas. No valsts nodevas atbrīvo, ja viena no personām, kura reģistrē laulību: - ir ar I vai II invaliditātes grupu; - atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; - ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; - ir daudzbērnu ģimenes loceklis, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Siguldas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048152
  Papildu informācija:
  dzimts@sigulda.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00
  Piektdiena 09:00 - 11:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -