Licences izsniegšana Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 13.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Juridiskās personas Saņēmēji
Kvalificēti apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Lai Rīcības kodeksa pārraudzības institūcija varētu pārraudzīt rīcības kodeksa ievērošanu, tai ir jāsaņem licence.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Iesnieguma par licences saņemšanu iesniegšana. Pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā veicama valsts nodevas apmaksa. Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 22. panta trešo daļu par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcija maksā valsts nodevu.. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 9. augusta noteikumu Nr. 488 „ Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi” 16. punktu valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir 5000 euro. Valsts nodevas maksājums veicams ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, maksājuma rekvizīti: Rekvizīti: Saņēmējs: Valsts Kase Reģistrācijas Nr.: 90000050138 Konta Nr.: LV51TREL1060190913600 Saņēmēja BIC: TRELLV22 Pēc valsts nodevas apmaksas juridiskā persona iesniedz Datu valsts inspekcijā iesniegumu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 40. panta 2. un 4. punktam izstrādātu rīcības kodeksa projektu vai rīcības kodeksa grozījumu projektu un citus atbilstības prasību novērtēšanai nepieciešamos dokumentus. Iesniegumā norāda šādas ziņas: 1. par pārraudzības institūciju: 1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru; 1.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi); 2. informāciju, kas apliecina pārraudzības institūcijas atbilstību šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.5. apakšpunktā minētajām prasībām, ja šāda informācija neizriet no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem; 3. informāciju, ka veikta valsts nodevas samaksa par licences izsniegšanu; 4. informāciju, vai pārraudzības institūcija vēlas saņemt licenci papīra formā. Lai saņemtu atkārtotu licenci, pārraudzības institūcija iesniedz inspekcijā jaunu iesniegumu licences saņemšanai. Inspekcija šo iesniegumu izskata tādā pašā termiņā un kārtībā, kādā izskata sākotnējo iesniegumu licences saņemšanai. 2. Iesnieguma izvērtēšana. Inspekcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai tajā norādītas visas Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumu Nr. 488 “Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi” 3. punktā minētās ziņas un pievienoti visi dokumenti, un nevērtē to saturu pēc būtības. Ja iesniegumā licences saņemšanai nav norādītas visas šo noteikumu 3. punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi dokumenti, vai sniegtās ziņas ir nepilnīgas vai neprecīzas, vai dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, inspekcija par to rakstiski informē pārraudzības institūciju, norādot saprātīgu termiņu, līdz kuram nepieciešamās ziņas vai dokumenti ir jāiesniedz. Ja šo noteikumu 4. punktā minētajā pārbaudē inspekcija nekonstatē neatbilstības vai pārraudzības institūcija atbilstoši šo noteikumu 5. punktam ir iesniegusi inspekcijā nepieciešamās ziņas vai dokumentus, inspekcija piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo pārraudzības institūcijai, ka sākta iesnieguma licences saņemšanai izskatīšana pēc būtības. 3. Lēmuma pieņemšana. Datu valsts inspekcija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci 6 mēnešu laikā no dienas, kad inspekcija pārraudzības institūcijai ir rakstiski paziņojusi, ka sākta iesnieguma licences saņemšanai izskatīšana pēc būtības. 4. Lēmuma paziņošana. Lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci paziņo nosūtot to uz juridiskās personas juridisko adresi vai pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, Datu valsts inspekcija saziņu nodrošina elektroniski un dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Datu valsts inspekcijas direktora lēmums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  +371 67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Cits kanāls:
  Datu valsts inspekcijas pastkaste
  Adrese:
  Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -