Līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai (Valmieras novads)

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 19.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Valmieras novada iedzīvotājiem pieejams līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensagādes un kanalizācijas sistēmai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšanas solis Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir nekustamā īpašuma īpašniekam fiziskai personai projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai. Pašvaldības līdzfinansējumu PIEŠĶIR, ja: - nekustamais īpašums atrodas novada administratīvajā teritorijā; - iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts līdzfinansējums, nostiprinātas zemesgrāmatā; - iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda; - iesniedzējam nav parādu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksās NETIEK ATBALSTĪTAS šādas izmaksas: - ēkas iekšējās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izbūve; - lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve; - esošās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana; - ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistemas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Līdzfinansējumu piešķir: - viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no Pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 euro; - viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no Pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 euro; - ja viens nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās ūdensapgādes, gan centrālās kanalizācijas sistēmai, pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no Pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2400 euro. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir 100 % apmērā no norādītām pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2400 euro viena nekustamā īpašuma pieslēgumam, ja: - iesniedzējam ir piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss un iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā; - iesniedzējam ir daudzbērnu vai audžu ģimenes statuss un ģimenes locekļi ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā; - iesniedzējs ir vienatnē dzīvojoša pensionēšanās vecumu sasniegusi persona un iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā; - iesniedzējs ir pensionēšanās vecumu sasniegusi persona, kura dzīvo kopā ar citu pensionēšanās vecumu sasniegušu personu (personām), un iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā; - iesniedzējs ir persona ar I vai II grupas invaliditāti vai iesniedzējam ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti, un iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā. Pašvaldība pēc budžeta apstiprināšanas vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē publicē paziņojumu par kārtējā gadā apstiprināto budžetu līdzfinansējuma saņemšanai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēguma izmaksu segšanai. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, pašvaldībā jāiesniedz šādus dokumentus: - pieteikumu (skatīt sadaļā "Dokumenti un veidlapas"); - būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāmi, kas pamato līdzfinansējuma pieteikuma apmēru; - Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju, ja Iesniedzējam ir daudzbērnu ģimenes statuss. Precizējošas informācijas saņemšana - Līga Zvirbule, 64292253, liga.zvirbule@valmierasnovads.lv 2. Pieprasījuma apstrādes solis Pēc pieteikumu saņemšanas ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija 1 (viena) mēneša laikā izvērtē pieteikumu atbilstību saistošo noteikumu prasībām/ līdzfinansējuma saņemšanai un sagatavo lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atbildi iesniedzējam par pieteikuma neatbilstību saistošo noteikumu prasībām, norādot atteikuma iemeslus. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem pašvaldības dome. 3. Pakalpojuma saņemšanas solis Pēc lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu iesniedzējs tiek informēts par nepieciešamību slēgt administratīvo līgumu starp pašvaldību un iesniedzēju, kurā noteikta detalizēta kārtība par līdzfinansējuma saņemšanu un izlietošanu. Administratīvais līgums noslēdzams ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par piešķirtā līdzfinansējuma apmēru. Iesniedzējs organizē pieslēguma izbūves darbus, priekšfinansējot visas nepieciešamās izmaksas. Pieslēguma izbūve jāveic atbilstoši visiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un ir pabeidzama ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pieslēguma izbūves pabeigšanu apliecina: - noslēgts līgums ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu; - sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja atzinums par pieslēguma izbūvi un Būvvaldes atzīme Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par būvdarbu pabeigšanu; - sertificēta mērnieka veikts izpildmērījums, kas reģistrēts ADTI (augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas) datu bāzē. Iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc pieslēguma izbūves iesniedz pašvaldībā minētos dokumentus un būvniecības izmaksas apliecinošus dokumentus vai to kopijas. Komisija izvērtē iesniegtos dokumentus. Pēc dokumentu atbilstības pārbaudes pašvaldība pārskaita līdzfinansējumu iesniedzējam domes lēmumā noteiktajā apjomā vai groza lēmumu, ja faktiskās izmaksas ir zemākas par sākotnēji apstiprinātajām/ ja faktiskais apjoms saskaņā ar izpildmērījumu ir mazāks par sākotnēji plānoto.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Dabas resursu pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64292253

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -