Laulības reģistrācija (Ludzas novada pašvaldība)

Ludzas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāiesniedz pieteikums dzimtsarakstu nodaļā ierodoties personīgi, vai arī elektroniski, ar drošiem abu laulājamo elektroniskajiem parakstiem . Nepieciešamie dokumenti: Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu ( pasi vai personas apliecību). Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: 1) bijušā laulātā miršanas apliecību; 2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; 3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; 4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju. Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. 2. Informācija par pakalpojuma maksu Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 euro (Saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”). Svinīga laulības ceremonija un kāzu jubileju svinību ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas laulību ceremoniju zālē – 25.82 Eur. Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus – 25.82 Eur. Valsts nodevu neiekasē, ja vismaz viena no personām, kura reģistrē laulību, ir - persona ar I vai II invaliditātes grupu; - persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; - persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; - bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; - daudzbērnu ģimene, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. 3. Pakalpojuma saņemšana Laulību reģistrācija notiek, klātesot abām personām un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ludzas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000017453