Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā (Ādažu novada pašvaldība)

Ādažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.11.2023.

Pirmsskolas vecuma bērni Saņēmēji

Pakalpojumu iespējams pieteikt: 1. www.epakalpojumi.lv Ja neuzrādās bērns, kuru pieteikt rindā, ir jāsazinās ar Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļu, lai sinhronizē datus. 2. Iesniedzot pieteikumu (iesniegums) reģistrācijas vietā, vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet aizbildnis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un informē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz vecāka pilnvarotā persona, tā uzrāda notariāli vai bāriņtiesas apstiprinātu pilnvaru.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu: 1. Iesniedzot pieteikumu (iesniegums) reģistrācijas vietā, vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet aizbildnis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un informē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Gadījumā, ja pieteikumu iesniedz vecāka pilnvarotā persona, tā uzrāda notariāli vai bāriņtiesas apstiprinātu pilnvaru. 2. Vecākam vai aizbildnim reģistrējot pieteikumu reģistrācijas vietā, VPVKAC darbinieks aizpilda pieteikumu datubāzē, izdrukā un paraksta to. Pirms pieteikuma aizpildīšanas VPVKAC darbinieks: -pārbauda, vai bērns jau nesaņem pakalpojumu kādā no Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas iestādēm; -pārbauda NBS karavīra izziņu par atrašanos militārajā dienestā, ne vecāku par vienu mēnesi. 3. Pieteikumu nereģistrē, ja: -bērns jau saņem pakalpojumu kādā no Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm; -pieteikums pakalpojuma saņemšanai ir reģistrēts iepriekš. 4. NBS karavīram, reģistrējot pieteikumu portālā, 10 dienu laikā no reģistrēšanas datuma jāiesniedz reģistrācijas vietā izziņa par atrašanos militārajā dienestā, ne vecāku par vienu mēnesi. Pretējā gadījumā pieteikumu reģistrē pieteikumu reģistrācijas secībā un, veidojot pretendentu sarakstu, nepiemēro saistošo noteikumu 26.1.apakšpunkta nosacījumu par uzņemamo bērnu saraksta veidošanu. 5. Ja tehnisku iemeslu dēļ datubāzē nav iespējams aizpildīt pieteikumu vai nevar pārbaudīt saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto informāciju par to, vai bērns jau nesaņem pakalpojumu iestādē un nav reģistrēts datubāzē, vecākam ir tiesības aizpildīt pieteikumu un iesniegt to VPVKAC darbiniekam, kurš nodrošina pieteikuma ievadīšanu datubāzē pieteikumu iesniegšanas secībā. 2. Pakalpojuma saņemšana Pieteikums tiek reģistrēts uzreiz pēc saņemšanas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratora, izglītības speciālista un iestāžu vadītāju pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt pašvaldības domē. Administratīvo aktu strīdu komisijas un pašvaldības domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ādažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048472
  Papildu informācija:
  dome@adazi.lv; Tālr. +371 25151340; +371 25151341

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Elektroniski kanāli
  Cits elektronisks kanāls:
  Cits elektronisks kanāls:
  e-pakalpojums
  Cits:
  https://www.epakalpojumi.lv/
  Tālruņa zvans:
  Tālruņa zvans:
  Cits elektronisks kanāls:
  Cits elektronisks kanāls:
  e-pakalpojums
  Cits:
  https://www.epakalpojumi.lv/