Laulības reģistrācija (Mārupes novada pašvaldība)

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 29.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz iesniegums ar šādiem dokumentiem: 1) jāuzrāda derīgi personu apliecinoši dokumenti- oriģināls; 2) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, dokuments, kas pierāda iepriekšējās laulības izbeigšanos, ja nav ziņu Iedzīvotāju Reģistrā; 3) nepilngadīgai personai, kura vēlas stāties laulībā – vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (oriģināls); 4) ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi – attiecīgas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls). Ārvalstīs izdotos dokumentus nepieciešams legalizēt, vai apliecināt ar apostilli. Papildus informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var iegūt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (www.mfa.gov.lv, tālrunis informācijai 67016364). Pēc sniegto datu pārbaudes, klients ar Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vienojas par laulības noslēgšanas laiku un vietu. Informācija par pakalpojuma maksu: Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 EUR; • svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas un muzikālais noformējumu - 36,59 EUR, citu pašvaldību iedzīvotājiem 40,25 EUR. • svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas noformējumu un pianista pakalpojumiem - 84,75 EUR, citu pašvaldību iedzīvotājiem 93,23 EUR; • svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām - 217,97 EUR, citu pašvaldību iedzīvotājiem 239,77 EUR. Valsts nodevu jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas dienā. Maksu par svinīgo ceremoniju jāsamaksā 10 dienas pirms līdz noteiktai laulību noslēgšanas dienai. Samaksu var veikt Mārupes novada pašvaldībā tikai ar maksājumu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada pašvaldības norēķinu kontu. Maksājumu rekvizīti: Saņēmējs: Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupe Mārupes novads, LV-2167 Reģ.nr. 90000012827 Konts LV69UNLA0003011130405 AS “SEB Banka” Kods UNLALV2X Pakalpojuma saņemšana: Laulības reģistrācija notiek noteiktajā dienā un vietā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Tiek sastādīts laulību reģistrs un izsniegta laulības apliecība. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā Dzimtsarakstu nodaļā, izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa, tālr.67149878

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -