Dzīvojamās mājas esošo izīrēto dzīvokļu un kopīpašumā (fiziskās vai juridiskās personas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības) esošo dzīvokļu domājamo daļu atsavināšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Citi Saņēmēji

Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz: 1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi; 2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt izīrētu dzīvokļu (to domājamo daļu) atsavināšanas procesu. Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu, īpašuma tiesības no Rīgas valstspilsētas pašvaldības pāriet mantas ieguvējam. Pēc attiecīgā dzīvokļa īpašuma (tā domājamās daļas) atsavināšanas ierosināšanas, Rīgas valstspilētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija sagatavo Rīgas domes lēmuma projektu par atsavināmā objekta nodošanu atsavināšanai un pēc personas paziņojuma par objekta pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas pieņem lēmumu par pirkuma līguma/nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu. Ja atsavināšanas ierosinājumu iesniedz īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, jāpievieno šādi dokumenti: 1. izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināli); 2. dzīvojamo telpu īres līgums un tā 1.pielikums „Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām” (reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē) (oriģināli vai apliecinātas kopijas); 3. dzīvojamo telpu īres līguma 3.pielikums – dokuments uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija); 4. attiecīgā dzīvokļa īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu (oriģināls); 5. atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopija; 6. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu; Ja atsavināšanas ierosinājumu iesniedz dzīvokļa īpašnieks, kuram ir pirmpirkuma tiesības uz citu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā esošu dzīvokli, jāpievieno šādi dokumenti: 1. daudzdzīvokļu mājā esošo dzīvokļu īpašumu īpašnieku savstarpējais līgums, kurā ir nodibinātas pirmpirkuma tiesības (apliecināta kopija); 2. atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopija; 3. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu; 4. juridiskai personai jāiesniedz statūti (kopija, uzrādot oriģinālu); Ja atsavināšanas ierosinājumu iesniedz kopīpašnieks, kas vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību, jāpievieno šādi dokumenti: 1. atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopija; 2. ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu; 3. juridiskai personai jāiesniedz statūti (kopija, uzrādot oriģinālu). 2. Pakalpojuma apmaksa Pakalpojuma apmaksa noteikta ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. Dzīvokļa īpašuma pārdošanas cenu veido: nosacītā cena, kuru atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija; Likumiskie procenti, kas tiek maksāti, ja objektu pērk uz nomaksu. Maksājumi eiro veicami: Rīgas valstspilsētas pašvaldības, vienotais reģ.Nr.LV90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, kontā LV02RIKO0022000000000 3. Pakalpojuma saņemšana Persona saņem pakalpojumu klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Pakalpojuma izpildes dokumenti personai tiek nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē, kā arī tiek noformēti ar drošu elektronisko parakstu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par atsavināmā objekta pirkuma līguma noslēgšanu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539). Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Otrdiena 08:30 - 18:00

  8.30 - 18.00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  08.00 - 16.30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -