Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 12.12.2023.

Nodarbinātie, Pensionāri, Citi, Komersanti Saņēmēji

Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz: 1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi; 2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana Pēc valstspilsētas pašvaldības iniciatīvas vai personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija virza Rīgas Domē jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu. Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā vai pakalpojumu pieprasīt elektroniski iesniedzot dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Pakalpojuma saņemšanai niepieciešamie dokumenti: Pieteikums izsolei vai pirmpirkuma tiesību izmantošanai un tam pievienotie dokumenti. Fiziskai personai: - maksājumu apliecinošs dokuments; - pilnvarotai personai notariāli apstiprināts pilnvarojuma apliecinošs dokuments (kopija). Juridiskajai personai: - maksājumu apliecinošs dokuments; - Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka samaksāti likumā paredzētie nodokļi un nodevas, ja noteikumos ir paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums; - pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja izsolē pārstāvēs persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no statūtiem. 2. Pakalpojuma saņemšana Elektronisko izsoļu vientē- https://izsoles.ta.gov.lv/. Pakalpojums saņemams klātienē. Persona ierodas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu vai lēmumu par izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539). Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā (Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -