Laulības reģistrēšana un laulības apliecības izsniegšana (Rēzeknes novads)

Rēzeknes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 29.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 2) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu - jāuzrāda oriģināls; 3) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz oriģināls; 4) ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā - jāiesniedz oriģināls. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu. Klātiene -Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, e-pasta adresi, ja abas personas iesniegumu ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs: 1) līgavaiņa un līgavas noteiktas formas aizpildīts un parakstīts kopīgs iesniegums; 2) pases vai ID kartes; 3) personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā - vēlama laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu vai bijušā laulātā miršanas apliecība; 4) ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauja. 5) Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam valsts valodā. Latvijas pilsoņiem vai iedzīvotājiem, ja viņi dzīvo ārzemēs, iespējams attiecīgās valsts Latvijas vēstniecībā saņemt izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, kuru, savukārt, iesniedz Latvijas dzimtsarakstu iestādē. 6) Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi 2. Jāsveic maksājumu par pakalpojuma saņemšanu Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - EUR 14,00. Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 19.12.2013. lēmuma,, Par Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”(protokols Nr. 30, 10§) laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija EUR 21,34 , citu pašvaldību iedzīvotājiem EUR 28,46; laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām EUR 30,00 Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai : Saņēmējs: Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679 A/S Swedbank LV56HABA0551026407356 HABALV22 A/S SEB banka LV21UNLA0050016695434 UNLALV2X A/S DNB banka LV19RIKO0002013195963 RIKOLV2X A/S Citadele banka LV27PARX0012602660002 PARXLV22 3. Pakalpojuma saņemšana Laulību reģistrācija notiek personām klātesot

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Sestdienās, pēc iepriekšējas saskaņošanas, tiek organizētas laulību reģistrācijas ceremonijas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Pārsūdzības iespējas: Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009112679
  Papildu informācija:
  Dzimtsarakstu nodaļa: 64607178 (Viļānos: 64662089)

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30
  Otrdiena 10:30 - 16:30
  Trešdiena 08:00 - 14:30
  Ceturtdiena 08:00 - 14:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Viļāni)
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:30 - 10:00
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -