Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz: 1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi; 2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Atsavināšanas pieteicējs vēršas pašvaldībā ar iesniegumu, kurā norāda pašvaldībai piekrītošā/ piederošā nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru (var noskaidrot www.kadastrs.lv) un atsavināšanas ierosināšanas tiesisko pamatojumu: 1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei; 2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai; 3) Zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei; 4) Zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai; 6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu; 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. E-adreses lietotāji var nosūtīt iesniegumu uz pašvaldības e-adresi, kā adresātu norādot "Valmieras novada pašvaldība", veidlapu izvēles logā izvēloties attiecīgo veidlapu, aizpildot tiešsaistes e-formu un elektroniski parakstītu nosūtot to adresātam. 2. Pakalpojuma apmaksa Pēc nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas, Valmieras novada pašvaldība pieņem lēmumu par nosacīto cenu un samaksas termiņu. Atsavināšanas ierosinātājs saņems lēmumu un maksājuma rekvizītus, lai veiktu maksājumu. 3. Pakalpojuma saņemšana Pirkuma līgums tiek sagatavots un parakstīts tikai pēc maksājuma saņemšanas. Pirkuma līgums tiek saņemts klātienē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu atteikt atsavināšanu atsavināšanas ierosinātājam, kuram ir pirmpirkuma tiesības (Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtā daļa), tad lēmums ir pārsūdzams APL kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64292229

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde (Pašvaldības īpašuma atsavināšana)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -