Sociālā rehabilitācija

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona ar funkcionēšanas traucējumiem apgūst zināšanas un prasmes, lai sasniegtu maksimālu sociālu funkcionēšanu un paaugstinātu kapacitāti savas funkcionēšanas uzlabošanai un ierobežojošo barjeru mazināšanai. Sociālajā rehabilitācijā tiek likts uzsvars arī uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegt atbalstu un celt pašvērtējumu, motivēt aktīvi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-ietvaros

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Personas ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma, ja strādā, var saņemt 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas stacionārā vai dienas stacionārā: • ja slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai ir aktivitāšu un dalības līmenī; • ja ārstniecības iestāde izrakstā par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu pakalpojuma pēctecībā ir rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju. Ja medicīniskā rehabilitācija saņemta subakūtajā periodā, personai pakalpojumu piešķir steidzamības kārtībā. Sociālajai rehabilitācijai var pieteikties divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas, iesniedzot SIVA (klātienē,nosūtot dokumentus pa pastu vai uz e-pastu: pasts@siva.gov.lv ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un pievienotos dokumentus) vai pašvaldības sociālajā dienestā: • iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu; • izrakstu (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un norādīti personas funkcionēšanas traucējumi aktivitāšu un dalības līmenī atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai; • aizpildītu funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu, ja persona dokumentus iesniedz sociālajā dienestā. Ja dokumentus iesniedz SIVA, funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu persona iesniedz, uzsākot pakalpojumu. Pakalpojumu var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, ja: • personai ar funkcionēšanas traucējumiem ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību; • personai ir ierobežota rīcībspēja, kuras dēļ viņai nepieciešama uzraudzība un aprūpe. Personas ar prognozējamu invaliditāti var saņemt 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt sociālo rehabilitāciju. Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, personai SIVA jāiesniedz: • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu; • VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopija. Politiski represētas personas un Černobiļas AES avārijā cietušie reizi gadā var saņemt 21 dienas ilgu sociālās rehabilitācijas kursu. Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, persona var vērsties gan tieši SIVA, gan pašvaldības sociālajā dienestā dzīvesvietā, iesniedzot iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona iesniegumam pievieno Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju. Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas pārbauda tos un nosūta SIVA. SIVA pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojums tiek piešķirts rindas kārtībā minētās grupas ietvaros. Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā" Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, zvanot pa tālruņiem 67771037, 67771054, 26595008 vai rakstot uz e-pastu pasts@siva.gov.lv. 2. Pakalpojuma saņemšana Ierodoties saņemt pakalpojumu, persona SIVA iesniedz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) par personas vispārējo veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pakalpojuma uzsākšanas un kurā norādīta informācija: • par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai; • par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanā, atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanā; • ja, funkcionēšanas traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas. Saite uz “noderīga informācija klientiem”: https://www.siva.gov.lv/lv/noderiga-informacija-klientiem

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra
  Reģistrācijas numurs:
  90001790030

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Sociālā rehabilitācija
  Adrese:
  Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08:30 - 17:00

  Pirmssvētku dienās 08:30 - 16:00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08:30 - 17:00

  Pirmssvētku dienās 08:30 - 16:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08:30 - 17:00

  Pirmssvētku dienās 08:30 - 16:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08:30 - 17:00

  Pirmssvētku dienās 08:30 - 16:00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08:30 - 17:00

  Pirmssvētku dienās 08:30 - 16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -