Laulības reģistrācija (Bauskas novads)

Bauskas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 10.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma pieprasīšana Personas, kas vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Elektroniski iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: 1) bijušā laulātā miršanas apliecību; 2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; 3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; 4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja persona, kura vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauju. Ja persona ir ārzemnieks, papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam ar tulkojumu latviešu valodā- jāiesniedz oriģināls. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par laulības reģistrāciju saskaņā ar LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” - 14,00 EUR. Pārējās izmaksas saskaņā ar 25.04.2024. Bauskas novada domes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu: Cenas norādītas ar PVN (euro) 1. Maksa par laulības reģistrāciju darba telpā, tikai liecinieku klātbūtnē – bezmaksas; 2. Svinīga laulības reģistrācija ar ieraksta mūziku fonā: 2.1. Bauskas Rātsnama zālē- 25; 2.2. Iecavas laulību zālē -20; 2.3. Vecumnieku laulību zālē -20; 2.4. Pilsrundāles Multifunkcionālā centra Mazajā zālē- 20; 3. Svinīga laulības reģistrācija ar muzikālo pavadījumu un dzeju- 75; 4. Svinīga, individuāla laulības jubilejas ceremonija ar muzikālo pavadījumu un dzeju - 75; 5. Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus- 50 EUR; No Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas atbrīvoti: 1. persona ar I un II invaliditātes grupu; 2. persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3. persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; 4. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5. daudzbērnu ģimenes vecāki, ja tiem un vismaz trim to aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. No pakalpojuma maksas par svinīgu individuālu laulības jubilejas ceremoniju ir atbrīvoti 50, 55, 60, 65 un 70 gadu kāzu jubilāri, kuru deklarētā dzīvesvieta (vismaz vienam no laulātajiem) ir Bauskas novada teritorijā. Pakalpojuma saņemšana Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai garīdznieks laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Bauskas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009116223
  Papildu informācija:
  Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa, T.27808544

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -