Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 06.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments: pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski. Klients iesūta iesniegumu ar pielikumiem, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniedzot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Zemes ierīcības projektu uz apstiprināšanu un adreses piešķiršanu jaunizveidotajām zemes vienībām, iesniedzējs aizpilda “Iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu un piešķirt adresi jaunizveidotajām zemes vienībām” (veidlapa Nr.DA_111_v3) un pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā. 2. Pakalpojuma saņemšana Lēmumu par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumiem vai lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrešu piešķiršanu iespējams saņemt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi) vai arī tas tiek nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto adresi. Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 16.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  34,15 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 'Par pašvaldības nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu' maksas pakalpojums. Pieprasot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā apstiprināt Zemes ierīcības projektu un piešķirt adresi jaunizveidotajām zemes vienībām, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā: zemes gabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 kv.m. (viens lēmums) - EUR 34.15; zemes gabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 kv.m. (viens lēmums) - EUR 65.45. Maksājuma rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģ. nr. 90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr. LV82RIKO0020100000002
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -