Pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsts (Preiļu novads)

Preiļu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 29.06.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam, iesniegumā norādot bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu. Iesniedzot iesniegumu klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no pabalsta pieprasītāja dzīves vietas) : - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi); - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts) Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts) Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, saunas pagasts) Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts) Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts) Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts) Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts) Stabulniekos (Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts) Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts) Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts) Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts) Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts) Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts) Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts) Sūtot iesniegumu pa pastu uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301 Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: labklajibas.parvalde@preili.lv 2. Iesnieguma izskatīšana Sociālā darba speciālists pārbauda iesniegto un par personām pieejamo informāciju. Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts: - ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm, - ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, - ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Preiļu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā. - Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro; - Dvīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā. - Trīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts trīskāršā apmērā. Pabalstu nepiešķir, ja persona vai tās ģimenes locekļi sniedz nepatiesas ziņas, kā arī nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai. 3. Pakalpojuma saņemšana - Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas; - Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas; - Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu un pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Dienesta lēmumu var pārsūdzēt lēmumā norādītajā termiņā Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu noformēšanu. Preiļu novada pašvaldības lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Preiļu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000065720
  Papildu informācija:
  Preiļu novada Labklājības pārvalde. Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; e-pasta adrese: labklajibas.parvalde@preili.lv, tālr. 65323200

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rožkalnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Pelēču pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00–12.30 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.30 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00-12.30 un 13.00-16.30

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00-12.30 un 13.00-16.30

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00-12.30 un 13.00-16.30

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.30

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.30 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.30 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Upmalas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vārkavas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Riebiņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Saules iela 1, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Aglonas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  08:30-12:30 13:00-18:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  08:30-12:30 13:00-17:00

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  08:30-12:30 13:00-17:00

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  08:30-12:30 13:00-17:00

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  08:30-12:30 13:00-16:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Silajāņu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-10.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena -
  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Stabulnieku pagasta pārvalde
  Adrese:
  Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 14:00 - 17:00

  14.00-17.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Aizkalnes pagasta pārvalde
  Adrese:
  Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Otrdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Trešdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Ceturtdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Piektdiena 08:00 - 12:00

  8.00-12.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00–10.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu novada Labklājības pārvalde
  Adrese:
  Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rušonas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Galēnu pagasta pārvalde
  Adrese:
  Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., LV-5311
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Sīļukalna pagasta pārvalde
  Adrese:
  Latgales iela 1A - 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena -
  Trešdiena 13:00 - 17:00

  13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst.13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Saunas pagasta pārvalde
  Adrese:
  Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30-12.30 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.30-12.30 un 13.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pa pastu Preiļu novada Labklājības pārvalde
  Adrese:
  Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 un 13.00-18.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 un 13.00-16.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -