Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā (Rīga)

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP243-V1-0

Lietošanas noteikumi

Lai pieteiktos pacēlāja saņemšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis sagatavo iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam (turpmāk – Dienests), kurā norāda:
1. pakalpojuma saņēmēja personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, personas vai kontaktpersonas tālruņa numuru un mājokļa, kurā ir vajadzīgs pacēlājs, adresi;
2. ja iesniegumu iesniedz personas pārstāvis – pārstāvības veidu, personas pārstāvja datus (tālrunis, vārds, uzvārds, personas kods) un pārstāvību pamatojošus dokumentus;
3. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar Dienestu - e-pastu, telefona numuru.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie Dienestā nav iesniegti 12 mēnešu laikā pirms pacēlāja pieprasīšanas):
1. izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas riteņkrēslā; (obligāts);
2. īres līguma, kas reģistrēts zemesgrāmatā, kopiju, ja persona nav mājokļa īpašnieks un pacēlāja uzstādīšanas adrese ir īrēts mājoklis; (pēc nepieciešamības);
3. dokumentus, kas apliecina, ka persona iegūst izglītību, strādā vai veic brīvprātīgo darbu, ja pacēlājs nepieciešams izglītības apguves procesa vai darba pienākumu veikšanas nodrošināšanai; (pēc nepieciešamības);
4. dokumentus, kas apliecina, ka persona regulāri apmeklē ārstniecības iestādi dzīvības uzturēšanai - hemodialīzes seansu apmeklēšana; (pēc nepieciešamības);
5. pārstāvības tiesības pamatojoša dokumenta kopiju, ja par to nav iespējams pārliecināties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrā.