Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 09.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Citi Saņēmēji

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – sociālais pakalpojums) personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, tiek nodrošināts mājoklis, diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, tā vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Sociālajā dienestā: 1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu; 2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei; 3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem; 4) dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija; 5) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu. Klienti var izvēlēties saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu jebkurā ilgstošās sociālās aprūpe un sociālās rehabilitācijas institūcijā Latvijā, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sarakstu var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta mājas lapā https://ld.riga.lv/lv/ sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Sociālie pakalpojumi” - “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)”. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055. Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi. 2. Pakalpojuma apmaksa Samaksa par sociālo pakalpojumu un tā nosacījumi: 1. Ja klients izvēlas saņemt sociālo pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā sociālā pakalpojuma sniedzējā institūcijā, klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas valstspilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu. 2. Ja klients izvēlas saņemt pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu pie valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" reģistrēta pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma sniedzēja, ar kuru pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu par minētā pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu, tad par sociālo pakalpojumu maksā klients 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu sociālā pakalpojuma cenu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība maksā starpību starp sociālā pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par sociālo pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas valstspilsētas pašvaldības samaksa par sociālo pakalpojumu nesedz pilnu sociālā pakalpojuma cenu, starpību starp sociālā pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par sociālo pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par sociālo pakalpojumu nesedz pilnu sociālā pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt sociālo pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā sociālā pakalpojuma sniedzējā institūcijā. 3. Pakalpojuma saņemšana Ja persona reģistrēta rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests: 1) rindas kārtībā izsniedz personai nosūtījumu uz sociālā pakalpojuma sniedzēja institūciju; 2) saglabā personai vietu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, ja persona atliek sociālā pakalpojuma saņemšanu vai nav sasniedzama dzīvesvietā. Šādos gadījumos sociālo pakalpojumu piedāvā nākamajai rindā uzņemtajai personai; 3) ja persona, kura uzņemta rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai, trīs reizes atliek sociālā pakalpojuma saņemšanu, pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma atteikumu un personas izslēgšanu no rindas; Persona pakalpojumu saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā: 1. Nodrošina klientu ar dzīvojamo platību, ņemot vērā klienta vecumu, funkcionālo stāvokli un klientu savstarpējo psiholoģisko saderību. 2. Nodrošina diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus (aprūpe, uzraudzība). 3. Nodrošina klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk, kā trīs reizes dienā. 4. Nodrošina klientu ar atbilstoši dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, gultas piederumiem un gultas veļu, kā arī ar dvieļiem un personīgās higiēnas piederumiem. 5. Nodrošina sociālā darba speciālistu pakalpojumus (klientu vajadzību novērtējums, klientu sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana, palīdzība sadzīves jautājumu risināšanā, apmeklējumi ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c). 6. Nodrošina nodarbības un speciālistu konsultācijas saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšana/attīstīšana, mūzikas, mākslas, kustību terapija, ārstnieciskā fizkultūra u.c. nodarbības speciālistu vadībā; piemēram, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas). 7. Nodrošina integrācijas sabiedrībā veicināšanas pasākumus (pastaigas, ekskursijas, izbraukumi, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumi gan institūcijā, gan ārpus tās). 8. Uztur kontaktus un nodrošina klienta saskarsmes iespējas ar klienta piederīgajiem vai apgādniekiem. 9. Nodrošina klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšanu, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmuma paziņošanas dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Ziemeļi"
  Adrese:
  Hanzas iela 7, Rīga, LV - 1045
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas Teritoriālais centrs centrs "Purvciems"
  Adrese:
  Ieriķu iela 2b, Rīga, LV - 1084 Pērnavas iela 1, Rīga, LV - 1012
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Imanta"
  Adrese:
  Imantas 8. līnija 1 k-2,Rīga, LV - 1083
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Bolderāja"
  Adrese:
  Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV - 1016
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Āgenskalns"
  Adrese:
  Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV - 1002
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Pļavnieki"
  Adrese:
  Salnas iela 2, Rīga, LV - 1021
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Avoti"
  Adrese:
  Avotu iela 31/2, Rīga, LV - 1009
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīga Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Daugava"
  Adrese:
  Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV - 1057
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 00:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas Teritoriālais centrs "Krasts"
  Adrese:
  Daugavpils iela 31, Rīga, LV - 1003
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas Teritoriālais centrs „Vidzeme"
  Adrese:
  Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006 Brīvības gatve 266, Rīga, LV - 1006
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs „Dzirciems”
  Adrese:
  Baldones iela 2, Rīga, LV-1007
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pēc iepriekšējā pieraksta.

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas Sociālais dienests
  Adrese:
  Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -