Laulības reģistrācija (Kuldīgas novads)

Kuldīgas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 08.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. No 2024. gada 1. jūlija laulības noslēgšanai vairs nebūs nepieciešama liecinieku klātbūtne. To paredz grozījumi Civillikumā (56. panta jaunā redakcija) un saistītie grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”. Laulības, kas būs pieteiktas līdz 2024. gada 1. jūlijam, jāslēdz ar liecinieku klātbūtni. Jaunā norma attiecas uz laulībām, par kurām dokumenti būs iesniegti 2024. gada 1. jūlijā un pēc minētā datuma.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nepieciešamie dokumenti: 1) noteikta parauga personīgi kopīgi parakstīts iesniegums; 2) iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda katra laulājamā derīgs personu apliecinošs dokuments, laulības lieciniekiem laulības reģistrācijas dienā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 3) personas, kas agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanos – bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu; 4) ja viena no personām, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, jāuzrāda vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja; 5) ārzemniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā. Pakalpojuma pieteikšanas iespējas: - klātiene (klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruņa numuru: 63323845; 27020957; 25484297) - personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu; - elektroniski - e-adresē, e-pastā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu - pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. 2. Pakalpojuma apmaksa Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti - Saņēmējs: Kuldīgas novada pašvaldība Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301 Reģ.Nr.90000035590 SEB banka Kods: UNLALV2X Konta Nr.LV26UNLA0011001130401 Saskaņā ar 27.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem ir jāmaksā valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14 EUR. Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, veicot pārskaitījumu. Samaksa klātienē nav iespējama. No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu): - personu ar I vai II invaliditātes grupu; - personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; - personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; - bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; - daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. MAKSAS PAKALPOJUMI par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem saskaņā ar Kuldīgas novada domes 26.01.2023. lēmumu "Par Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 1, p. 58): - laulības reģistrācijas ceremonija bez muzikālā noformējuma – 30 EUR (no maksas pakalpojumu samaksas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, personu ar I vai II invaliditātes grupu, personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu); - laulības reģistrācijas ceremonija vai kāzu jubilejas ceremonija ar muzikālo pavadījumu – 60 EUR (no maksas pakalpojuma maksas atbrīvo, ja tiek atzīmēta Zelta (50 gadu), Dimanta (60 gadu), vai Briljanta (70 gadu) kāzu jubileja un viens no kāzu jubilejas atzīmētājiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Kuldīgas novadā); - laulības reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām – 200 EUR. Atvieglojumi no maksas pakalpojuma par laulības reģistrāciju: - 25%, ja vienai no personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novadā ir ne mazāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma par laulības reģistrācijas iesniegšanas dienas; - 50%, ja abām personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas novadā ir ne mazāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma par laulības reģistrācijas iesniegšanas dienas. 3. Laulības reģistrēšana Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā (ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā), klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Pakalpojums tiek sniegts Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, attiecīgās laulību reģistrācijas vietas piemērotība laulības reģistrācijai jāsaskaņo ar Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem. Pakalpojums ietver laulību reģistrācijas procedūru, tas neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu un citus papildu pakalpojumus. Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Pēc laulības reģistrācijas laulātie saņem laulības apliecību. Ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Kuldīgas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000035590
  Papildu informācija:
  pakalpojumu nodrošina Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa, adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; tālruņa numurs: 63323845, 27020957 (Kuldīgā) un 25484297 (Skrundā)

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 15:00 - 18:00

  Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz apmeklētāju pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni 63323845, 27020957 (Kuldīgā) un 25484297 (Skrundā).

  Otrdiena 08:00 - 12:00

  Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz apmeklētāju pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni 63323845, 27020957 (Kuldīgā) un 25484297 (Skrundā).

  Trešdiena 13:00 - 17:00

  Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz apmeklētāju pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni 63323845, 27020957 (Kuldīgā) un 25484297 (Skrundā).

  Ceturtdiena 08:00 - 12:00

  Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz apmeklētāju pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni 63323845, 27020957 (Kuldīgā) un 25484297 (Skrundā).

  Piektdiena 08:00 - 12:00

  Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus sniedz apmeklētāju pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties pa tālruni 63323845, 27020957 (Kuldīgā) un 25484297 (Skrundā).

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa, pieņemšana Skrundā
  Adrese:
  Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 16:00
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Kuldīgas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -