Pašvaldības dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršana

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr.35  "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu" paredzēto palīdzību pašvaldība sniedz saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā", Dzīvojamo telpu īres likuma un šo noteikumu nosacījumiem: - iedzīvotājiem, kuri dzīvo un uz tiesiska pamata ir deklarējuši dzīvesvietu Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; - repatriantiem; - bērniem bāreņiem un bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības; - personai, kura atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas vai kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss; - pašvaldības administratīvajā teritorijā nodarbinātiem kvalificētiem speciālistiem. Papildus likumā noteiktajām personu kategorijām pašvaldībā ir šādas personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību vispārējā kārtībā: - persona, kura cietusi no vardarbības ģimenē (fizisko, seksuālo, verbālo, emocionālo un ekonomisko aizskārumu cikls, kas tiek izmantots pret ģimenes locekli (laulāto, bērnu, vecāku, vecvecāku, adoptētāju vai adoptēto, brāli vai māsu) ar mērķi iegūt pār viņu kontroli un varu), ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns un kura sadarbojas ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi; - persona, kuras īrētās dzīvojamās telpas, kuras atrodas Valmieras novadā un kurās persona nodzīvojusi ne mazāk kā piecus gadus, ar sertificēta būvinženiera atzinumu ir atzītas par dzīvošanai nederīgām, ja tā ir: maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns; persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns invalīds; persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni; - persona, kura pamatojoties uz tiesas lēmumu, kas stājies spēkā pēc noteikumu spēkā stāšanās, ir izlikta no tai piederoša dzīvokļa pašvaldības administratīvajā teritorijā par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 142 288 euro, ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, ja tās ir: maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns; persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns invalīds; persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni; - pensionārs, kuram nav apgādnieka; - persona, kurai ir noteikta invaliditāte un kurai nav apgādnieka; - maznodrošināta persona ar sevišķiem nopelniem (devusi sevišķu ieguldījumu Latvijas valsts vai Valmieras novada labā un par sasniegumiem saņēmusi pašvaldības, valsts vai starptautisku apbalvojumu), kuras zaudējusi dzīvojamo platību; - ģimene ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kura ir nonākusi krīzes situācijā (ārkārtēji apstākļi, kādos persona ir nonākusi, kurus personai nebija iespējams iepriekš paredzēt vai novērst un kuru dēļ persona nespēj sevi nodrošināt ar dzīvojamo telpu), un sadarbojas ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi; - pensionārs, kuram ir apgādnieks, bet pamatotu iemeslu (apgādnieka ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam vai apgādnieks nav sasniedzams un tam nav deklarētās dzīvesvietas) dēļ tam nav iespējams nodrošināt savu apgādājamo ar dzīvojamo telpu; - persona, kurai ir noteikta invaliditāte un kurai ir apgādnieks, bet pamatotu iemeslu (apgādnieka ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam vai apgādnieks nav sasniedzams un tam nav deklarētās dzīvesvietas) dēļ tam nav iespējams nodrošināt savu apgādājamo ar dzīvojamo telpu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, kas vēlas saņemt palīdzību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pievieno iesniegumam dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga pretendēt uz pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību: - pensionāra / invalīda / politiski represētas personas apliecības kopiju; - izziņas par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas kopiju; - persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrēta dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī, iesniedz būvvaldes atzinumu par avārijas stāvokli, ja šāds atzinums ir iesniedzēja rīcībā. Ja šāda atzinuma nav personas rīcībā, tad pašvaldība šo atzinumu pati pieprasa būvvaldei; - repatrianti – repatrianta izziņu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pieraksta vietu pirms izceļošanas no Latvijas; - tiesas spriedumu, izīrētāja rakstisku uzteikumu vai citu juridiski pamatotu dokumentu par piespiedu izlikšanu no esošās dzīvesvietas; - dzīvojamās telpas īres līguma uzteikumu; - nopelnus apliecinoša dokumenta (atzinības raksta, pateicības u.tml.) kopiju; - Valsts policijas, un/vai krīzes centra izdotu izziņu, par to, ka ģimene ir nonākusi krīzes situācijā. Minētie dokumenti, kas apliecina tiesības pretendēt uz palīdzību, nav jāiesniedz, ja attiecīgie dokumenti vai nepieciešamā informācija ir pašvaldības rīcībā. 2. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojums tiek sniegts viena kalendārā mēneša laikā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Viena mēneša laikā Valmieras novada pašvaldības domē

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.:64210871

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Speciālists dzīvojamo telpu īres jautājumos
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -