Licences izsniegšana atvērtā kopīgā klienta izpētes rīka vai slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzējam

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 13.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Juridiskās personas Saņēmēji

Licence ir nepieciešama kapitālsabiedrībām atvērtā kopīgā klienta izpētes rīka vai slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana. Lai saņemtu licenci, kapitālsabiedrība veic valsts nodevas apmaksa. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 17.3 panta piekto daļu par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu licencējamais kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzējs maksā valsts nodevu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu “Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību” 40.punktu valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu kopīgā atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai ir 10 000 euro. Valsts nodevas apmērs par licences pārreģistrēšanu kopīgā atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai ir 5 000 euro. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu “Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību” 41.punktu valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu kopīgā slēgtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai ir 5 000 euro. Valsts nodevas apmērs par licences pārreģistrēšanu kopīgā slēgtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai ir 2 500 euro. Valsts nodevas maksājums veicams ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, maksājuma rekvizīti: Rekvizīti: Saņēmējs: Valsts Kase Reģistrācijas Nr.: 90000050138 Konta Nr.: LV89TREL1060190919900 Saņēmēja BIC: TRELLV22 Pēc valsts nodevas apmaksas kapitālsabiedrība iesniedz Datu valsts inspekcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju (pievienojot to pamatojošus dokumentus): 1. ziņas par iesniedzēju (kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese); 2. to kapitālsabiedrības dalībnieku sarakstu, kuriem pieder vairāk par pieciem procentiem kapitālsabiedrības kapitāla daļu, un informāciju par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju; 3. ja kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstnieks, – izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesnieguma licences saņemšanai iesniegšanas dienas; 4. ja iesniegumu iesniedz ārvalstu kapitālsabiedrība, kas Latvijā ir reģistrējusi filiāli, – attiecīgās valsts nodokļu administrācijas iestādes vai kompetentās iestādes apliecinātu izziņu, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kuru kopsumma pārsniedz 150 euro; 5. informāciju, kas ietver vismaz šādas ziņas: 5.1. datortīkla slēguma shēma izmantojamām iekārtām un serveriem; 5.2. serveru datu glabāšanas iekārtu un tīkla iekārtu saraksts (norādot modeļu nosaukumus); 5.3. izmantojamās programmatūras saraksts ar versijām; 5.4. iekārtu atrašanās vietas adrese; 6. sistēmas drošības politiku, drošības un lietošanas noteikumus; 7. risku novērtējuma dokumentu. Tajā norāda šādas ziņas: 7.1. sistēmas darbības joma; 7.2. identificēto risku ietekme uz sistēmas darbību (tai skaitā novērtējot risku iestāšanās varbūtību, materiālos un nemateriālos zaudējumus), ietekme uz sistēmas pieejamību, datu konfidencialitāte; 7.3. ja notikuši sistēmas drošības pārkāpumi, papildus norāda šādas ziņas: 7.3.1. pretpasākumi, lai novērstu šādus pārkāpumus; 7.3.2. aizsardzības līdzekļi, kas tiks izmantoti, ja informācijas sistēmas drošības pārkāpumi atkārtosies; 7.3.3. uzskaitītie nenovērstie riski; 7.3.4. nepieciešamo uzlabojumu uzskaitījums (norādot tos prioritārā secībā); 8. audita ziņojumu; 9. informāciju, kas apliecina kapitālsabiedrības atbilstību šo noteikumu 9.1., 9.2. apakšpunktā un 11. punktā minētajām prasībām; 10. informāciju par kopīgā klienta izpētes rīka informācijas avotu veidiem, kā kapitālsabiedrība plāno iegūt klienta izpētes informāciju, kā arī informācijas saņēmēju kategorijas; 11. apliecinājumu, ka personas datu apstrāde, informācijas sistēmas, iekārtas un procedūras atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam. Minēto apliecinājumu izsniedz kapitālsabiedrība, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus un atbild par personas datu apstrādi; 12. ja kapitālsabiedrība vai kāds no tās darbībai nepieciešamajiem elementiem (piemēram, iekārtas vai infrastruktūra) atrodas ārpus Latvijas Republikas, – dokumentu, kas pamato, ka Datu valsts inspekcijai būs iespējams veikt kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja uzraudzību attiecībā uz ārpus Latvijas Republikas veikto darbību, kas skar kopīgā klienta izpētes rīka darbību Latvijā, vai tiem elementiem, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas. 2 Iesnieguma izvērtēšana. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti vai nav sniegta visa šo noteikumu 17. un 18. punktā minētā informācija, vai sniegtā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, vai dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai ir nepieciešama papildu informācija lēmuma pieņemšanai, Datu valsts inspekcija par to rakstiski informē kapitālsabiedrību, norādot termiņu, līdz kuram kapitālsabiedrībai attiecīgie dokumenti vai informācija jāiesniedz, un attiecīgi pagarina šo noteikumu 19. punktā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu. 3. Lēmuma pieņemšana. Datu valsts inspekcijas lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci pieņem mēneša laikā no dienas, kad saņemta visa Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu “Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību” 17. un 18. punktā minētā informācija un dokumenti. 4. Lēmuma paziņošana. Lēmums tiek nosūtīts kapitālsabiedrībai uz tās juridisko adresi. Licenci var izsniegt elektroniska dokumenta veidā, ja kapitālsabiedrība izteikusi šādu lūgumu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Inspekcijas direktora lēmumu pretendents var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  +371 67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Biroja ēkā pirmajā stāvā Datu valsts inspekcijas pastkastē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 1, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -