Laulības reģistrācija (Preiļu novads)

Preiļu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 29.06.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personām, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz kopīgu noteikta parauga iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: 1) bijušā laulātā miršanas apliecību; 2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību; 3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu; 4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju. Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 eiro (Saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"). Ar pārskaitījumu Preiļu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000065720 Konts Nr. LV81HABA0551019925560 Skaidrā naudā. Nodaļā izsniedz darījumu apliecinošu kvīti. 3. Pakalpojuma saņemšana Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  14 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14,00 eiro (Saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"). Ar pārskaitījumu Preiļu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000065720 Konts Nr. LV81HABA0551019925560 Skaidrā naudā. Nodaļā izsniedz darījumu apliecinošu kvīti.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Preiļu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000065720
  Papildu informācija:
  Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301; e-pasta adrese dzimtsarakstu.nodala@preili.lv; tālr. 65322692

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Piektdiena 08:00 - 17:00

  8.00-12.00 un 13.00-17.00

  Pirmssvētku dienās plkst. 8.00-12.00 un 13.00-15.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -