Dzīvesvietas deklarēšana (Tukuma novads)

Tukuma novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.07.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji

Personas pienākums ir deklarēt dzīvesvietu mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā. Klātienē pašvaldībā iespējams deklarēt savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu. Bez maksas dzīvesvietas deklarēšana ir pieejama vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv kā e-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana".

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai deklarētu dzīvesvietu pašvaldībā klātienē, jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija). Uzrādāmie dokumenti: 1) personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība); 2) personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs; 3) ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība; 4) dokuments, kas apliecina tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē; 5) apliecinājums par valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu); 6) valsts nodevas samaksas atvieglojumu saņemšanai jāuzrāda attiecīgais statuss vai faktu apliecinošs dokuments. Dzīvesvietas deklarēšana bez maksas pieejama elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv kā e-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana". 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodevu maksā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas. Valsts nodevas apmērs par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 eiro. Valsts nodevu var samaksāt skaidrā naudā uz vietas pašvaldībā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu. Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Tukuma novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90000050975 Norēķinu konts: LV17HABA0001402040731, SWIFT kods: HABALV22 Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu (norādīt personas vārdu, uzvārdu) Valsts nodevu nemaksā:  personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu (e-pakalpojumu);  politiski represētās personas;  reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;  invalīdi;  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;  pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;  personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;  reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;  personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;  personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;  personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un pakalpojuma apmaksas, darbinieks aktualizē iesniegtās ziņas Fizisko personu reģistra datu bāzē un izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Dzīvesvietas maiņas gadījumā personai ir pienākums veikt jaunās dzīvesvietas deklarēšanu viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu piemēro brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām (trīssimt piecdesmit eiro), saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu. Par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (septiņsimt eiro), saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Tukuma novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000050975
  Papildu informācija:
  Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, tālr. 63122707, 26603299

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pašvaldības KAC:
  Tumes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Pūres pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Vārpas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Sēmes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov., LV-3110
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Zentenes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Gobas", Zentene, Zentenes pag., Tukuma nov., LV-3123
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Džūkstes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Biedrību nams", Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 16:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Slampes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Kultūras pils", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Viesatu pagasta valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Viekaļas", Viesatas, Viesatu pag., Tukuma nov., LV-3142
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12.00 - 13.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Degoles pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Irbes" - 1, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov., LV-3140
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 12:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 08:00 - 12:00
  Ceturtdiena 08:00 - 12:00
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Engures pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:30

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Lestenes pagasta pakalpojuma centrs
  Adrese:
  "Saules", Lestene, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 08:00 - 11:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Irlavas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Svēteļi", Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Jaunpils pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00

  8.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Kandavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Dārza iela 6, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Smārdes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Lapmežciema pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Engures pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Pūres pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pūre 18", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 18:00
  Otrdiena 10:00 - 18:00
  Trešdiena 10:00 - 18:00
  Ceturtdiena 10:00 - 18:00
  Piektdiena 10:00 - 18:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Zemītes pagasta valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Cerības", Zemīte, Zemītes pag., Tukuma nov., LV-3135
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Matkules pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Bērzi", Matkule, Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Vānes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Cēres pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Silavas" - 1, Cēre, Cēres pag., Tukuma nov., LV-3122
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Zantes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -