Laulības reģistrācija (Saulkrastu novada pašvaldība)

Saulkrastu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 05.12.2023.

Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: 1. Noteikta parauga personīgi kopīgi parakstīts iesniegums; 2. Iesniedzot iesniegumu katra laulājamā derīgs personu apliecinošs dokuments (uzrādīt) ; laulības lieciniekiem - personu apliecinošs dokuments -uzrādīt laulības reģistrācijas dienā; 3. Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības izbeigšanos - bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu; 4. Ja viena no personām, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga - vecāku, aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, 5. Ārzemniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli ar tulkojumu latviešu valodā. (www.likumi.lv); Klātienē - personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu. Jāveic maksājums (saskaņā ar Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojuma cenrādi https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades-un-uznemumi/saulkrastu-novada-dzimtsarakstu-nodala/ ) pirms pakalpojuma veikšanas. Jāapmaksā valsts nodeva pirms pakalpojuma saņemšanas. Valsts nodevas likmes ir šādas: 1) laulības reģistrācija – 14 euro; 2) civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro; 3) atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro. Pēc svinīgas laulību ceremonijas tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saulkrastu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000068680
  Papildu informācija:
  Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļa, tālr. 66956448, e-pasts: dzimtsaraksti@saulkrasti.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-12:00; 12:30-18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas diena

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena