Pašvaldības stipendijas piešķiršana studējošiem, kuri iegūst pedagoģisko izglītību

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 11.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Studenti Saņēmēji

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagoģiskai darbībai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas. Ja Pašvaldības dome kārtējā gadā nav noteikusi atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas, tad tiek atbalstītas iepriekš noteiktās atbalstāmās pedagoģiskās studiju programmas. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai studējošais saņem valsts piešķirto stipendiju.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Stipendijas piešķir atklāta konkursa kārtībā. Pašvaldības dome ikgadējā budžetā paredz finansējumu stipendiju izmaksai un nosaka maksimālo stipendiātu skaitu konkrētajā budžeta gadā, ņemot vērā nepieciešamo pedagogu skaitu atbalstāmajās studiju programmās. Pašvaldība Konkursu izsludina divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām studiju programmām. Valmieras novada Izglītības pārvalde katru gadu Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē izsludina Konkursu līdz 31. augustam. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz Valmieras novada Izglītības pārvaldē šādus dokumentus: - Komisijai adresētu iesniegumu un pašrocīgi parakstītu apliecinājumu nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai pēc studiju beigšanas ar Pašvaldības dibināto izglītības iestādi (skatīt sadaļā "Dokumenti un veidlapas"); - izziņu no augstskolas par studijām, pievienojot sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri; - izglītības iestādes izziņu par studiju faktu. Iesniedzamos dokumentus var iesniegt Pašvaldībā klātienē personīgi, ar pasta pakalpojumu vai elektronisko sakaru starpniecību. Iesniedzamos dokumentus pretendents sagatavo latviešu valodā vai svešvalodās iesniegtajiem dokumentiem pievieno normatīvajiem aktiem atbilstošu tulkojumu latviešu valodā. Komisija: - vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām; - ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju. Ja komisija nolēmusi stipendiju piešķirt, stipendiāts ar pašvaldību slēdz līgumu, kurā paredzēts: - stipendijas apmērs un izmaksas kārtība; - līdzēju tiesības un pienākumi; - līdzēju atbildība; - līguma izbeigšanas kārtība; - darba tiesisko attiecību nodibināšanas uzsākšanas nosacījumi; - līgumsods par līguma saistību neizpildi; - izmaksātās stipendijas atmaksas kārtība studiju pārtraukšanas gadījumā vai gadījumā, ja stipendiāts pēc studiju pabeigšanas līgumā noteiktajā kārtībā nav uzsācis noteikumu līguma saistību izpildi; - citi līguma noteikumi saistošo noteikumu mērķa sasniegšanai un izpildei.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Izclītības pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64207139

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -