Bērna reģistrēšana rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (Valmieras novads)

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni, Fiziskās personas Saņēmēji

Bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu nodrošināšanu ar vietu iestādē un iestādes maiņu nodrošina Valmieras novada Izglītības pārvalde. !!! Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, klikšķinot logā "Pieprasīt pakalpojumu"; pēc autentifikācijas nonākot ziņojuma sagatavē ar adresātu "Valmieras novada Izglītības pārvalde", izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz izvēlētās iestādes e-adresi. Bērnu reģistrāciju un vietas piešķiršanu uzņemšanai speciālajā izglītības iestādē nodrošina speciālā izglītības iestāde normatīvajos aktos un speciālās izglītības iestādes noteiktajā kārtībā. Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti bērni vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai. Pašvaldībā ir viens vienots pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs, kurā bērna reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs tiek sistematizēta pa sadaļām. Valmieras pilsētai ir viena sadaļa, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai Valmieras pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un pārējie novada teritorijā esošiem pagasti sadalīti apvienībās, kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai attiecīgās apvienības un pagasta teritorijā esošajās izglītības iestādēs. Izglītības pārvalde bērnus rindā uz pieteikumā norādītajām Iestādēm reģistrē Reģistrā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, pieteikumā norādīto mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi un bērna un viena no vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi, ievērojot šādu secību: * Valmieras pilsētas pirmsskolas iestādēs: - Valmieras pilsētā deklarētie bērni; - Valmieras novadā deklarētie bērni; - ārpus Valmieras novada deklarētie bērni. * Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādē "Burtiņš": - Valmieras pagastā deklarētie bērni; - Burtnieku pagastā deklarētie bērni; - Valmieras novadā deklarētie bērni; - ārpus Valmieras novada deklarētos bērnus. * pārējās Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs: - attiecīgajā apvienībā deklarētie bērni; - Valmieras novadā deklarētie bērni; - ārpus Valmieras novada deklarētie bērni.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks iesniedz Valmieras novada Izglītības pārvaldei adresētu pieteikumu. Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – pakalpojuma apraksta labajā pusē izvēlieties kanālu "E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē", pēc autentifikācijas nonākot ziņojuma sagatavē ar adresātu "Valmieras novada Izglītības pārvalde", izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz izvēlētās iestādes e-adresi. Iesniedzot to klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Iesniedzot pieteikumu par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vai adoptētu bērnu, papildus jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru. Pieteikumam par uzņemšanu speciālajā pirmsskolas izglītības programmā pievieno valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopiju. Grupu komplektācija notiek katru gadu no 1. marta līdz 20. augustam atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk - PII) uzņemamo bērnu skaitam, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu, izglītības programmu, mācību gadu, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt PII un vēlamās PII prioritārā secībā. Pirms vietas piešķiršanas PII, Izglītības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā pārbauda bērna un vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi. Bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina šādā secībā: * normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnus, ja Pārvaldē ir iesniegta izziņa no vecāka darbvietas; * ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un tam piešķirts ārpus kārtas statuss: - bērns reģistrēts rindā uz PII maiņu, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss; - bērns neapmeklē nevienu PII, un viņam ir piešķirts ārpus kārtas statuss; - bērns reģistrēts rindā uz PII maiņu; - bērns neapmeklē nevienu PII; * ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā; * ja bērna dzīvesvieta nav deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem nodrošina vietu vienā PII. Nodrošinot bērnam vietu PII, Pārvalde vecākam nosūta izziņu un informē attiecīgās PII vadītāju par uzņemamo bērnu. Lai bērnu uzņemtu PII, vecākam, uzrādot bērna dzimšanas apliecību, jānoslēdz līgums ar PII. Ja vecāki 14 kalendāro dienu laikā no izziņas reģistrēšanas brīža neierodas PII vai Pārvaldē, izziņa zaudē spēku un bērna vieta tiek anulēta, par ko Pārvalde rakstiski informē vecākus. Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no vecāku izvēlētajām PII, Pārvalde piedāvā vietu citā PII, kurā ir brīva vieta. Mācību gada laikā bērnus ar vietām PII nodrošina, ja attiecīgajās PII ir brīvas vietas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Izglītības pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, tel. nr.: 64210697

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Valmieras novada Izglītības pārvalde
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -