Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP15-V2-0

Lietošanas noteikumi

1. Pakalpojums nav pieejams pilnvarotajām personām.
2. Dzīvesvietas deklarēšanas vai norādīšanas pienākums ir Latvijas pilsonim un nepilsonim, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, kā arī ārzemniekam un bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.
3. Pakalpojuma izpildes laikā persona var:
Deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā;
Norādīt dzīvesvietas adresi ārvalstī;
Norādīt papildu adresi Latvijā vai anulēt norādīto papildu adresi;
Norādīt papildu adresi ārvalstī vai anulēt norādīto papildu adresi.
4. Deklarējot dzīvesvietas adresi Latvijā, nepieciešams norādīt dzīvesvietas deklarēšanas tiesisko pamatu dzīvot noteiktajā nekustamā īpašumā.
5. Deklarēt dzīvesvietas adresi vai norādīt papildu adresi Latvijā ir iespējams, ja adrese ir iekļauta Valsts adrešu reģistrā.
6. Pirms sagatavotā dokumenta apstiprināšanas un iesniegšanas, lietotājam jāpārbauda iesniedzamā dokumenta saturs, lai pārliecinātos par tajā iekļauto ziņu pareizību.
7. Deklarējot vai norādot dzīvesvietas adresi, iepriekšējā deklarētā, reģistrētā vai norādītā adrese automātiski zaudē spēku un tiek aizstāta ar jaunajām ziņām.
8. Lietotājs uzņemas atbildību, lai sagatavotais dokuments un tajā norādītās ziņas drošības pasākumu neievērošanas dēļ nenonāktu trešo personu rīcībā.
9. Lietotājs ir atbildīgs par sniegto ziņu pilnīgumu un patiesumu.
10. Pēc dzīvesvietas deklarēšanas vai norādīšanas pārbaudiet vai jaunās ziņas ir pareizas un adrese ir reģistrēta Fizisko peronu reģistrā, par ko tiek sniegts paziņojums e-pakalpojumā pēc dokumenta iesniegšanas. Ziņas par adreses deklarēšanu vai norādīšanu ir iespējams pārbaudīt arī e-pakalpojumā "Mani dati Fizisko personu reģistrā".
11. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla https://www.latvija.gov.lv lietošanas noteikumos.
12. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla https://www.latvija.gov.lv lietošanas noteikumiem.
13. Brīdinājums! Ja pakalpojuma izpildes gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, lūgums atgriezieties pakalpojuma pirmajā solī un uzsākt atkārtotu pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma darbība var būt periodiski traucēta.