Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana

Pārtikas un veterinārais dienests

Informācija atjaunota 25.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Pārtikas un veterinārais dienests reģistrē un uzrauga pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai reģistrētu/ atzītu uzņēmumu, jāiesniedz: • pieteikums uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai; • dokumenta kopija, kas apliecina uzņēmuma tiesības darboties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ja īpašuma vai lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī plāns teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Uzsākot īslaicīgu pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē, ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms īslaicīgā pakalpojuma uzsākšanas jāiesniedz: • elektroniski ieskenēts paziņojums. Iesniegumu un dokumentus var iesniegt: • elektroniski parakstītu iesniegumu var iesniegt, izmantojot e-pastu pasts@pvd.gov.lv; • izmantojot iestādes e-adresi; • nosūtot pa pastu vai apmeklējot iestādi klātienē. Uzņēmuma reģistrācija PVD ir bez maksas. Samaksa veicama, ja uzņēmums vēlas saņemt izdrukātu apliecību. Reģistrācija Dienests piecu darbdienu laikā reģistrē pārtikas uzņēmumu, piešķir tam reģistrācijas numuru un paziņo par to pārtikas uzņēmumam. Ja pārtikas uzņēmums vēlas, dienests izsniedz reģistrācijas apliecību. Atzīšana PVD izskata pieteikumu un vienojas par atzīšanas procesa uzsākšanu. PVD inspicē uzņēmumu un sagatavo ziņojumu, uz kura pamata tiek sagatavots lēmums. Lēmumu par pagaidu atzīšanas numura piešķiršanu vai atzīšanas atteikuma iemeslu paziņo komersantam. Triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pagaidu atzīšanas numura piešķiršanu, PVD atkārtoti inspicē uzņēmumu. PVD sagatavo atzīšanas apliecību un datus iekļauj reģistros. Pirmreģistrācijas pārbaude Pārbaude tiek veikta pārtikas uzņēmumos, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, tostarp ēdiena gatavošanu, un ko nav nepieciešams atzīt. Pirmsreģistrācijas pārbaudē izvērtē vai uzņēmums spēs izpildīt normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā noteiktās prasības. Ja uzņēmumam ir nepieciešama pirmsreģistrācijas pārbaude, tad piecu darbdienu laikā PVD izskata iesniegtos dokumentus un vienojas ar pārtikas uzņēmumu par pirmsreģistrācijas pārbaudes datumu un laiku. Pirmsreģistrācijas procedūru sāk 20 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. Reģistrēšanas process var aizņemt vienu mēnesi. Maksa par uzņēmuma pirmsreģistrācijas pārbaudi un atzīšanu noteikta PVD cenrādī. Paziņojums par īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā PVD vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas: • pārbauda pakalpojuma sniedzēja sniegtās informācijas patiesumu, • izvērtē tā atbilstību šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām, • īsteno nepieciešamo administratīvo sadarbību ar citu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu. Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums atbilst šajos noteikumos un Brīvas pakalpojuma sniegšanas likumā minētajām prasībām, tas pakalpojuma sniedzēju reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā. Ja dienests konstatē, ka paziņojumā norādītais pakalpojums varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, tas pakalpojuma sniedzēju nereģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā un informē citas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādi, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai sniedz pakalpojumu, un Eiropas Komisiju, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmas brīdinājuma informācijas apmaiņu. Ja pakalpojuma sniedzējs vēlas atkārtoti uzsākt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu, tas dienestā iesniedz īslaicīga pakalpojuma sniegšanas paziņojumu, kurā ietver tikai to informāciju, kas ir mainījusies pēc iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas. Pakalpojuma sniedzējs īslaicīga pakalpojuma sniegšanas laikā informē dienestu par izmaiņām paziņojumā norādītajā informācijā. Dienests var aizliegt īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā, ja tā lēmums ir pamatots ar pakalpojuma sniedzēja neatbilstību pārtikas apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem vai ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteikto sabiedrības interešu aizsardzību.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Maksa saskaņā ar 17.12.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem"
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Mēneša laikā PVD ģenerāldirektoram. Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Pārtikas un veterinārais dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000064301
  Papildu informācija:
  Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļa - uard@pvd.gov.lv vai +371 67027563

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  PVD pārvaldes
  Adrese:
  PVD pārvalžu adreses skatīt PVD mājaslapā - https://www.pvd.gov.lv/lv/parvaldes
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  PVD centrālais birojs
  Adrese:
  Peldu iela 30, Rīga, LV-1050 - https://www.pvd.gov.lv/lv/iestades-kontakti
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  PVD pārvaldes
  Adrese:
  PVD pārvalžu pasta un e-pasta adreses skatīt PVD mājaslapā.
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  PVD centrālais birojs
  Adrese:
  PVD centrālā biroja pasta un e-pasta adreses skatīt PVD mājaslapā.
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 17:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 17:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -